Home

Tykk morene

morene - landform - Store norske leksiko

 1. Morene er en landform karakterisert ved striper, hauger og langstrakte rygger av morenemateriale i eller på en isbre, eller der hvor det tidligere har vært breer. Dannelsen skjer ved at isbreer river med seg stein fra underlaget og dessuten mottar skredmasser fra bergskrentene omkring. Steinmaterialet følger med ismassene og blir liggende igjen i form av bunnmorene, midtmorene, sidemorene.
 2. En morene er usortert løsmateriale av stein, avsatt av en isbre. Materialet kan være avsatt under isbreen som bunnmorene, langs siden av breen som sidemorene, eller mellom to breer som midtmorene.En særlig karakteristisk landform utgjør endemorenene, ofte benevnt som ra, store mengder morenemasse ble gjerne avsatt der breen stoppet opp. Landskapene som har vært dekket av isbreer er for en.
 3. Tykk morene Avsmeltingsmorene Randmorene Breelvavsetning Bresjø-/ innsjøavsetning Hav- og fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke Hav- og fjordavsetning, tykt dekke.
 4. Morene I løpet av de siste 2-3 millioner år har Norge vært dekket av innlandsis en rekke ganger. Klimavariasjoner har ført til at vi har hatt istider og mellomistider. I siste istid hadde innlandsisen sin største utbredelse for 18 000 år siden, og isen var da opp til 3 000 meter tykk over Skandinavia
 5. Morene inneholder mange kornstørrelser og er lite eller ikke lagdelt: Breelvavsetninger Hvis sjiktet er tykk, inneholder det som regel rester av mose. Vann som siger nedover i jorda gjennom det øverste sjiktet, får stor evne til å løse opp stoffer, som for eksempel jern
 6. Størst løsmassemektighet med tykk morene er det på Herdal og Vatland, noe som også sammenfaller med hvor jordbruksområdene er lokalisert. Risiko for sur avrenning Berggrunnskart og befaringer viser at det på denne strekningen sannsynligvis ikke.

Morene er 6 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp morene i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Avleiring, r Marine strandavsetninger, som fremstilles med mørk blå farge på kvartærkartene, viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein på mer værutsatte strender.Fjord- og havavsetninger er silt og leire, altså materiale som kan inneholde kvikkleiresoner og som derfor er et varsko

Geo365 | Geofunn: Esmarkmorenen

Morene Produkter AS er importør og grossist av kjente varer til hund og katt. Vi leverer til butikker over hele landet. Vi har hovedkontor og lager på Vigrestad, midt på Jæren, og selger engros til zoobutikker over hele landet Løsmasser N50/N250 Norges geologiske undersøkelse - januar 2015 . TEGNFORKLARING: LØSMASSER N50/N250. Dataeier: Norges geologiske undersøkels Sv: Hvor mye må jeg grave ut fra tomten (morene i grunnen) « Svar #2 på: Januar 29, 2010, 20:04:30 » Okei, får bare vente til våren og se hvor langt ned det er til fjell, men som eg ser her på bildene gravde dere ikke så langt ned, men nå er jo dette på fjellet da Omfatter hovedsakelig tykke sand- og grusrike moreneavsetninger, tykt/sammenhengende dekke av forvitringsmateriale, sandige strandavsetninger og bresjø-/innsjøavsetninger. Lite egnet: Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer dårlig infiltrasjonsevne Grunnen består av breelvavsetning og tykk morene, byggeforholdene vil derfor være som forventet. Det er behov for forholdsvis mye masseforflyttninger. Noen boliger vil måtte innløses. Kriterie 3 - Ikke-prissatte konsekvenser og risiko Innenfor området er det lokalisert en husmannsplass fra før år 1900. Landbruksjord vil måtte omdisponeres

Krystallklart kildevann, filtrert gjennom en tretti meter tykk morene av gneis og granitt. Med et svært lavt mineralinnhold er det en unik kilde til store og ekte smaksopplevelser. Her har de tappet den mest naturlige og grunnleggende norske råvaren som finnes, naturlig rent vann Lausmasse, lausavleiring eller lausmateriale er sediment som grus, sand, leire, torv, morene- og forvitringsjord som ligg oppå den faste berggrunnen. Over lang geologisk tid vil lausmassane verte til bergartar, så alderen på lausmassane er difor som regel låg. Nesten all lausmasse i Noreg er danna i siste delen av kvartær eller i nyare tid. Dei eldre lausmassane i Noreg vart fjerna under. Grunnforholdene var tykk morene over blant annet kalkstein, alunskifer, sandstein, skifer, stedvis konglomerat. Det var en forutsetning med opprettholdelse av dimensjon. Fallet på ledningen var på fire promille. Øystein Bjørløw fra Kjeldaas mente dette i utgangspunktet så ut som en konvensjonell gravejobb

Morene - Wikipedi

De sørlige delene av Svemorka er tykk morene. Dette er et sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Materiale er plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter

veiende avsetninger av tykk morene. Lokalt treffes der mindre områder med bart fjell eller avsetninger av torv og myr. Se figur 3.1-1 for plassering av led-ningstracet og figur 3.1-2 for de geologiske avleiringer langs ledningstraseene. Figur 3.1-1 Oversikt over plassering av lednings trace mellom Langavatnet og Fjermestad styringsbassi Grønt markerer tykk morene og raviner i skråningene er markert (www.ngu.no). Stein- og blokkinnholdet i undergrunnsjorda gjorde det vanskelig å komme ned under ploglaget med jordboret flere steder. Det har vært gjennomført betydelig grad av steinfjerning fra ploglage

Grunnen består av tykk morene (NGU Løsmassekart). I kommunens register er det registrert mulig grunnforurensning etter tidligere drivstoffpumpe ved Fjellrast. Erfaringsmessig viser det seg ofte at det er oljeforurensning på slike steder. Det planlegge og tykk morene [3]. I h enhold til kartet ligger d en t ykke morene n i sørøst re del av bolig feltet , mens b reelvavsetning en ligger i nordvest re del . Berggrunn og grunnvann Ifølge Nasjonal grunnvanstandsdatabase, GRANADA [4] ligger f jellet 8 m under grus, jord og leir Grunnen består delvis av tykk morene og delvis av tynn morene. Området er ikke omfattet av flomsonekartlegging. Det er ingen bekker i området. • Nærmiljø, barn og unges oppvekstvilkår: Barn og unges bruk av området er ikke kjent, det antas at utbygging ikke er i konflikt med barn og unges bruk. Kort vei til nærmiljøanlegg og. I henhold til kvartærgeologisk kart, se figur 3, består løsmassene hovedsakelig av tykk morene med spredte områder med torv- og myr og tynne moreneavsetninger. Ny jernbanetrasé vil ligge under marin grense (MG) helt frem til Åkervika

Grunnforholdene består av tykk morene. Dette gir byggeforhold som forventet. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med anleggelse av tilførselsveg og VA. Kriterie 3 - Ikke - prissatte konsekvenser og risiko Gården ved Rørvika er fra før 1900 og syd i området er det registrert skog med eldre lauvsuks esjon Radon aktsomhet - Usikker - Tykk morene Radon aktsomhet - Moderat til lav - Torv og myr (Organisk materiale) Bart fjell / fjell med tynt torvdekke, uspesifisert Analysetema Antall Registrert Ikke registrert Areal Areal over marin grense Tykk morene Radon aktsomhet - Moderat til lav Terna uten treff: X X X 8139.9m 8139.9m 8139.9

Det som er forskjellen mellom Tynt og tykt morene er at en tynt morene er en usammenhengende dekke eller er den tynt dekket over berggrunnen, mens tykt morene er en sammenhengende dekke og bærer stor mektighet. Randmorenen blir dannet når moreneryggen kolliderer med brefronten Sammenheng mellom tynn morene , bæreevne og DTW.....27 Sammenheng mellom torv og myr , bæreevne og DTW Sammenheng mellom tykk morene, bæreevne og DTW..32 Sammenheng mellom torv og myr, bæreevne og DTW. De stedlige grunnforhold (tykk morene, elve- og breelvavsetninger) er vanligvis ikke problematiske i forhold til utgraving og fundamentering. Avhengig av dybde til berg eller faste morenemasser kan byggene fundamenteres direkte, på utskiftede masser eller ved hjelp av peler. Store løsmassedybder kan gi høye skråninger ved dype utgravinger.

Video: Geonorge kartograf

Rapport 3/99: Undervisning i geofaglige emner

tykk morene (se figur 4). Vegetasjonen i skogbunnen var derfor hovedsakelig dominert av fattigere vegetasjonstyper som kreklinghei (lyngskog). Figur 3 a Kart over berggrunnen i området, med dolomittmarmor (blå), en blanding av leirskifer, sandstein og kalkstein (lysegrønn) og kvartsitt (gul). Kilde: NGU 0/0) og tykk morene som ikke ligger på kalkholdig berggrunn (26.3 0/0). Hver for seg var forklaringsvariablene geologi, andel gran, bonitet, nedbørssum, alder og stående volum signifikante for frekvens av både total råte og rotkjukeråte. For frekvens av honningsoppråte gjaldt dette variablene alder, geologi, tetraterm, treslags Løsmassekart fra NGU viser at området består av tykk morene og breelvavsetninger. Figur 2.1: Kartet viser planområdet i Koppang sentrum. Detaljregulering for nye omsorgsboliger ved Moratunet - 4Planbeskrivelse Stor-Elvdal kommune Feste NordØst AS 2.3. Teknisk infrastruktu I følge NGU s løsmasse kart (geo.ngu.no/kart) består løsmassene i planområdet for det meste av tykk morene. Mens n oen mindre områder i øst består av torv/myr. I vest består store deler av planområdet av flate partier oppbrutt av noen bergrygger. I vest heller terrenget ned mot d en kommunale vei en Tykk morene er den vanligste jordarten langs planlagt veglinje. Konsolideringsgrad er ukjent men morene antas å være uproblematisk som byggegrunn og det forventes minimalt med setninger. Det samme gjelder for tynn morene. I område med marin strandavsetning (sand og grus) blir det fyllinger, dvs. det tilføres nye laster på terrenget

Grunnen i området består i hovedsak av tykk morene, med mindre innslag av tynn morene Området omfattes ikke av flomsonekartlegging. Nærmiljø, barn og unges oppvekstvilkår: Områdene er i bruk som næringsarealer, det antas at utbyggingsforslaget ikke er i strid med barn- og unges bruk I følge NGU domineres området generelt av tykk morene over berggrunn av sandstein, leirskifer, kalkstein i vestre del, og tynn morene over berggrunn av sandstein i østre del. Løsmasser . Berggrunn Rensekrav og brukerinteresser Avløpsanleggene skal etableres i et område som karakteriseres som nedbørsfelt til følsomm Tykk morene er normalt fast til meget fast lagret. Vi tar derfor utgangspunkt i at grunnforholdene på eiendommen og i området er fast lagret sandig, grusig steinig siltig morene, og at siltandelen i de øverste lagene er liten. Vi antar at dybden til fjell er moderat. B Sterk grønn: Tykk morene. Dus grønn (over det meste av tunnelen): Tynn morene. 4. Overdekning, terrengprofil Bergoverdekningen for tunnelen er god i hele tunnelens lengde, se tegning V002. Fra påhugget i Bagn ved profil 770 øker overdekningen meget raskt, til maksoverdekning på ca. 230 m ve Behov for synonymer til FØDE for å løse et kryssord? Føde har 237 treff. Vi har også synonym til fø, mat og korn

Jord og jordegenskaper - Miljolare

- Tykk morene - Randmorene - Elveavsetning - Breelv- og bresjø-/innsjøavsetning - Hav- og fjordavsetning, strandavsetning, tykt dekke - Marin strandavsetning - (Vindavsetning og fyllmasse -vurderes spesielt) - Tynn morene 2) - Hav- og fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke 2) - Skred- og forvitringsmateriale - Tynt humus/torvdekke. viser forskjellige typer morenedekke (grønt), hovedsakelig tykk morene og avsmeltingsmorene. Rosa farger indikerer områder med tynt løsmassedekke/bart berg, mens rødbrunt viser områder med torv og myr. NGUs berggrunnskart over planområdet viser at hele planområdet består av kvartssyenitt

Synonym til MORENE i kryssord - Kryssordbok

tykk morene med middels gode infiltrasjonsegenskaper og med middels erosjonsrisiko. Planområdet ligger i dalbunnen og er ikke direkte påvirket av noe større nedslagsfelt. Overvann fra åpne plasser og tak vil bli ledet ned i Kolsjøbekken. Viser Kolsjøbekken i forhold til planområdet. Vurderingen er at ved store vannmengder Tykk morene Elveavsetning Bart jell / jell med tynt torvdekke, uspesifisert Myr og kilde, B-områder Kulturlandskap, C-områder Ferskvann og våtmark, C- områder Skog, C-områder Grunnvannbrønn, Fjell O Tynn morene Vindavsetning Ikke registrert Areal 0m 0m 0m Om2 0m 0m 6341311,44m2 39073,61m2 0m2 3003,48m Grunnen hvor boligfeltet kommer på Folkvord består av tykk morene, og resultatene fra målingene viser at grunnforholdene er egnede for infiltrasjon. I tillegg er det god avstand til grunnvannet, så forholdene ligger til rette for at overvannet kan håndteres ved hjelp av infiltrasjon. FAKTA

Tolkning av løsmassekart Norges geologiske undersøkels

løsmasseavsetninger (tykk morene). Vegetasjonen innenfor planområdet er derfor i stor grad blitt påvirket av næringsinnholdet i disse løsmassene. Naturtyper, vegetasjon og flora Planområdet består av en blanding av bebyggelse, dyrka mark og skog. Naturtyper o av tykk morene, som er middels egnet til infiltrasjon. Vi er ikke kjent med at det er utført infiltrasjonstester for områder, men NIBIO har gjennomført en befaring med tanke på plan for matjordhåndtering hvor det ble påvist sand under matjorda. DMR har også utført 1 morene på engelsk. Vi har én oversettelse av morene i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. morene subst. moraine geologi. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av morene som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form. Bestemt form

Hjem - Morene Produkte

Løsmasser i området er morenemasser, tykk morene og randmorene. I naturbasen er det enkelte registreringer av søstermarihand i tilknytning til eksistere nde veg. En større del av området er i tillegg registrert som viktig naturtype; Naturbeitemark, og som viktig kulturlandskap Områder ligger over marin grense, og består av tykk morene og torv/myr. Ifølge NVEs kartdatabase er området ikke utsatt for ras, skred eller avmerket som aktsomhetsområde. Området er ikke utsatt for - eller tiltak vil ikke medføre risiko for ras/skred/grunnforhold som setter krav til spesielle tiltak. flomstørrelser Overvan av breelvavsetninger. Sør om planområdet består løsmassedekket av tykk morene i nedre del, men for det meste forvitringsmateriale og bart fjell. Nord for planområdet består løsmassedekket, i nedre del, av morene og skredmateriale, og i høyden av bart fjell og forvitringsmateriale. Dette stemte bra med det som ble observert i terrenget Punktlokalisert. Massetak i morene typisk for stedet. I strøket videre mot Flå grense ligger det i vestre dalside en relativ tykk morene, på flatene en ablasjonsmorene i hauger og rygger. 1997: Lite aktuell for kommersielle uttak Det framgår av løsmassekart fra NGU at området består av tykk morene med breelvavsetning nært Baklivegen (figur 9). Det er ikke registrert fare for skred eller flom innenfor nedbørsfeltet på NVEs aktsomhetskart. Det er gjort grunnundersøkelser ved 7 prøvegroper innenfor felt N-2 og N-4

Hvor mye må jeg grave ut fra tomten (morene i grunnen

KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B1 Områdenavn: Sørrollnes ytre Beliggenhet: Sørrollnes sørvest på Rolla, vest for fergekai. Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal: Foreslått formål: Bolig - som i dag med fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt Flyfoto: Forslag til ny kommuneplan: Beskrivelse: Eksisterende boligfelt på Sørrollnes. Skarp grønn farge angir tykk morene, mens lysere grønn angir tynn morene. Ved befaring av Rambøll ble det observert at det i tillegg er en myr i det aktuelle prosjektområdet. Det er også stedvis noe mer løst lagrede steinmasser i vassdragene i området. For å avdekk Tykk morene er vist i lysegrønn, tynn morene mørkegrønn og elveavsetninger gult. Kartet viser tynn morene der inntaksdammen til Grønakråtjørna skal bli bygget. Kilde: www.arealis.no. Overføringer Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn 12 4.2 Utbyggingsplane Tykk morene er vist i lysegrønn, tynn moren mørkegrønn og elveavsetninger gult. Kartet viser tynn morene der inntaksdammen til Grønakråtjørna skal bli bygget. Kilde: www.arealis.no. 4.2 Utbyggingsplaner 4.2.1 Inntaksdammer og inntaksmagasiner Det. Isbrear er effektive buldosarar. Når breane i slutten av siste istid, for omlag 11.700 år sidan gjorde ein større framstøyt skuva dei saman enorme moreneryggar på botnen av fleire av fjordane i fylket. Der breane låg ei stund avsette smeltevasselvar hundre meter tjukke lag av sand og grus som del av moreneryggane

InfiltrasjonEvne - Geonorge objektregiste

Elver og bekker 20 m buffer Aktsomhetsområde for flom Analysetema Antall Registrert Ikke registrert Areal Dreneringslinjer- åpen 10 000-20 000 m2 4 x 0m2 Dreneringslinjer- tette 20 000-50 000 m2 5 x 0m2 Dreneringslinjer- tette 10 000-20 000 m2 4 x 0m2 Delfelt 1 x 16495.44m2 Tema uten treff Oppdrag: 18143 Oppdal, Skredfarekartlegging i utvalgte områder Notat: Skredfarekartlegging i opsjonsområdet Skarvatnet Dokument nr.: 18143-01-1 noen meter tykt og deretter morene. Berg ligger i området 8-9 meter, se Figur 6. Traséen må spuntes da den går nærme bebyggelse samt den aktive overvannsledningen som ikke må forstyrres. Spunten kan utføres med enten innvendig eller utvendig avstivning, innvendig er som regel billigere en Løsmasser i nord er tynn og tykk morene og flekker med torv og myr. Berggrunnen nord i nedbørfeltet har store områder av monzonitt, kvartsmonzitt og granitt. Fra Siljan sentrum til Farrisvannet preges berggrunnen av rombeporfyr og syenitt

Losmasse_flate_N1000_web Morenemateriale, tykt dekke losmassetype 11 750002.000000 #02dc00 Avsmeltingsmorene losmassetype 14 750002.000000 #c5ffd5 Breelv- og/eller bresjøavsetning, uspesifisert losmassetype 31 750002.000000 #f3df81 Hav- og fjordavsetning, tykt dekke losmassetype 41 750002.000000 #72d3f4 Marin strandavsetning, tykt dekke losmassetype 42 750002.000000 #6181e1 Elve- og. i seg selv har også relativt stor helning, men her er det bare tykk morene med innslag av grove steinblokker/ur, som fører til mye avrenning under overfl aten. Figur 7 viser at prosjektområdet antas å ha middels infiltrasjonsevne

Tykk morene Elveavsetning materiale) Antall Ikke registrert Areal Om2 Side 5 av 11 Analysetema Nasjonalt og regionalt viktige kulturlandskap 2203.2017 10:46:14 Registrert . Grunnvannbrønn, Løsmasse Grunnvannbrønn, Fjell Grunnvann oppkomme, Løsmasse Grunnvann oppkomme, Fjel b oli g om rÅd e san d sb rÅtan si gd al kom m u n e pri vat forslag til regu leri ngsplan - detaljregu leri ng ros - analyse 2 0.0 4 .201 Morene, tynt dekke Morene, tykt dekke Nibstad Eiendom As Asplan Viak AS . 6 4.2 Berggrunn og potensialet for vannuttak i fjellbrønner . Bergrunnen i planområdet består av fylitt og glimmerskifer, se figur 2 nedenfor. Figur 2 Kart fra NGU sin databaser over berggrunnen i området Den marine grense ligger ved Opdalen, der ifra og sørover preges løsmassene av tykk havavsetning, som favoriserer jordbruksdrift. Breelvavsetninger, elveavsetninger og flekkvis med marine strandavsetninger. Løsmasser i nord er tynn og tykk morene og flekker med torv og myr

 • Gratis video editor windows 10.
 • Как тебя зовут.
 • Celebrity equinox cabins.
 • Krem kaffebar trondheim.
 • Audi r8 v10 plus bodykit.
 • The rock karlsruhe preise.
 • Entwässerung von straßen.
 • Tannleger i trondheim.
 • Rhodium car.
 • Thinking fast and slow norsk.
 • Mount everest erfaring.
 • Polakker flytter hjem.
 • Mimir kristjansson far.
 • Cgi sverige.
 • Familienplanung schutzhülle.
 • Faking it wiki.
 • Russische sätze beleidigungen.
 • Normisjon region oppland.
 • Ledig stilling renhold drammen.
 • Protokoll møte.
 • Halloween party ingolstadt.
 • Blomberg zwiesel heiglkopf.
 • Advers.
 • Netthandel i norge.
 • Ford fusion engines.
 • Cirque de soleil europe.
 • Antenne bayern coolste lehrer.
 • Https www vgtv no 154963.
 • Skihopper leke boots.
 • Rosenhof travemünde veranstaltungen.
 • Klær til langrennstur.
 • Padling magasin.
 • Nederlandsk hunderase.
 • Snooker villach öffnungszeiten.
 • Hva er hverdagsrehabilitering.
 • Hvitvinsdampede blåskjell.
 • Mini alpakka fargekart.
 • Muselort gravid.
 • Kalorikalkulator app.
 • Shrek 2 the motion picture soundtrack sanger.
 • Lenin utstilling.