Home

Hva er offentlig myndighet

Hva er en offentlig myndighet? Med offentlige myndigheter menes statlig, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer som utøver offentlig myndighet. Statsforetak eller statlige aksjeselskaper er omfattet av plikten så langt de utøver offentlig myndighet Et forvaltningsorgans virksomhet omfattes også av forvaltningsloven, når forvaltningen ikke fatter vedtak og utøver offentlig myndighet, dvs. når handlingen ikke anses for å være bestemmende for rettigheter eller plikter og dermed ikke er utøvelse av offentlig myndighet

For offentlige myndigheter - Bufdi

Forvaltningsorganer som er tildelt myndighet på et område, er altså å anse som offentlig myndighet etter strl. § 166. Et forvaltningsorgan er definert i forvaltningsloven § 1: Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. I en lovkommentar står det om offentlig myndighet Offentlig myndighet er pålagt varslings- og bistandsplikt . Se psykisk helsevernforskriften § 7 for nærmere beskrivelse av hvilke offentlige myndigheter som kan begjære tvungen legeundersøkelse, tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. I annet ledd åpnes det for at Kongen kan gi forskrifter til bestemmelsen Offentlig myndighetsutøvelse Med utøvelse av offentlig myndighet menes å fatte beslutninger, vedta tiltak mv. overfor private rettssubjekter i kraft av offentligrettslige regler og uten grunnlag i privatrettslige avtaler. I vurderingen av om det foreligger offentlig myndighet er det naturlig å se hen til bruken av begrepet i forvaltningsretten Myndighet, det å ha lovlig rett og makt til å bestemme. For eksempel er det bare domstolene som har myndighet til å drive rettergang og ilegge straff for forbrytelser. Myndighet brukes også om offentlige organisasjoner eller institusjoner som har lovlig rett og makt til å bestemme noe i en stat, for eksempel myndigheten NAV. I henhold til maktfordelingsprinsippet skal de statlige. Offentlig, som alle har adgang til, åpen, allmenn, eller som angår alle. Brukes også om det som gjelder stat eller kommune («offentlig sektor»). Som motsetning til offentlig brukes vanligvis privat. De moderne demokratienes offentlighetsbegrep har sine røtter i opplysningstiden ved overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. I sin bok Borgerlig offentlighet fra 1962 hevder den tyske.

Ny forvaltningslov – hva betyr det for bedrifter i

hva varsling om kritikkverdige forhold er; offentlige myndigheters ansvar og rolle som ekstern varslingsmottaker; hvordan du som ansatt i en offentlig myndighet skal forholde deg til varsling; Etter å ha gjennomført kurset skal du sitte igjen med en forståelse for Ellers er reglene om høring og offentlig ettersyn i PBl 85 i hovedsak videreført. § 5-2 angir hva som menes med uttrykkene «sendes på høring», Dette er etater eller instanser som har forskjellige former for regulering og lignende utøvelse av offentlig myndighet på et relevant saksområde som sin viktigste funksjon Når skattemeldingen er behandlet får du skatteoppgjøret. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags organisasjonsform du har. Skattemelding for næringsdrivende. Skattemeldingen må leveres, Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Det er en del ulikheter i forhold til hvilket hjemmelsgrunnlag som benyttes i de ulike kommunene. Noen kommuner behandler saker, og pålegger tilknytning, med hjemmel i VA-normen eller sanitærreglementet. Dette er ikke et gyldig hjemmelsgrunnlag. Tilknytningsplikten er en klar utøvelse av offentlig myndighet og den utløsende handlinge

Jusinfo.no: Offentlig virksomhe

Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling. Ofte definert gjennom hvilken virksomhet de utøver og hvordan de er organisert. Forvaltningsrett er en underavdeling av Offentlig rett, i likhet med Statsrett, Strafferett og Prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige. Hva er varsling? Varsling er når en for eksempel til en offentlig myndighet. Rett til å varsle offentlige myndigheter. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere eller innleide arbeidstakere rett til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass Det er først og fremst gjennom møtet med offentlige forvaltningsorganer innbyggerne er i kontakt med offentlige myndigheter på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Offentlige forvaltningsorganer regulerer innbyggernes rettigheter og plikter, utøver myndighet overfor dem som borgere, og driver forvaltning av egen virksomhet En offentlig myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling.. Store dele af den offentlige administration, ministerierne, militæret og diplomatiet er alle offentlige myndigheder. Andre eksempler er styrelser, direktorater, væsener, tilsyn.

Hva vil det si å utøve offentlig myndighet normalt tjenester som er utøving av offentlig myndighet, - helse-området: - borgerne har rettigheter, men her er det mange særlige regler som gjelder, (pasient-rettigheter, pasientklagenemnda, erstatning ved feilbehandl. 1. Hva er et vedtak? -Eksamenstips: Vær kort der du kan være det - det er sjelden nødvendig å drøfte alle vilkårene like grundig •Dersom det eneste tvilsomme i oppgaven er om avgjørelsen er truffet under utøving av offentlig myndighet, kan du gjøre det slik: -Det er på det rene at det er truffet en avgjørelse som er Delegeringen til Sjøfartsdirektoratet er begrenset til å gjelde §§ 7, 4. ledd, 74, 1.-3. ledd og 75, 1. ledd hva angår utarbeidelse av beredskapsplaner og myndighet til å treffe enkeltvedtak vedrørende norske og utenlandske skip som kan forårsake oljeskader av betydning Er vernet om offentlig myndighet strukket for langt? Kanskje ville det være klokt om rettssystemet avstod fra å bruke verktøykassens sterkeste virkemidler ved mindre alvorlige krenkelser, skriver artikkelforfatteren. Kommentar. Katrine Holter. Ph.d., advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sulland I teorien kan alle som er ansatt hos en offentlig myndighet, motta et varsel og komme i kontakt med en varsler. Derfor må alle arbeidstakere hos offentlige myndigheter ha et minimum av kunnskap om hva varsling er og hvordan et varsel skal mottas. For offentlige myndigheter vil varsel om brudd på lover og regler innenfor ege

Hvem er en offentlig myndighet etter straffeloven §§ 163

Offentlighetsloven sier at alle organ som er omfattet av loven skal føre en offentlig journal etter reglene i så må man det. Man må altså ta utgangspunkt i hva som er mulig på det tidspunktet innsynskravet kommer. Hvis man f.eks. må gjennomføre utvikling,. Med offentlig tjenesteperson menes enhver som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling. Som offentlig tjenesteperson anses også militære vakter, enhver som pliktmessig eller etter oppfordring yter bistand til offentlig tjenesteperson, eller sikrer dennes arbeidsplass Hva virksomheten gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. (Her skal dere redegjøre for hvordan virksomheten arbeider for å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling). Hvordan dere vurderer resultatene som er oppnåd

Oslo Origo - digital transformasjon

Dette er offentlig omsorgssvikt Lite ante jeg hva som ventet meg etter treårig høyskoleutdanning. som har myndighet til å gå inn i hjemmet og undersøke forholdene «offentlig sektor»: statlige, regionale eller lokale myndigheter, a. som er opprettet særlig med det formål å oppfylle behov i allmennhetens interesse som ikke er av industriell eller kommersiell art, og. b. som er en juridisk person, og

§ 1-3. Offentlig myndighet - Helsedirektorate

Offentlig skifte er et alternativ til privat skifte.. Det innebærer at tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det. Offentlig skifte er aktuelt hvis:. Ingen av arvingene vil ta ansvar for avdødes gjeld; Arvingene er uenige; En kreditor krever offentlig skift Hva betyr LPA? LPA står for Lokale offentlig myndighet. Hvis du besøker vår ikke-engelske versjonen og ønsker å se den engelske versjonen av Lokale offentlig myndighet, kan du bla ned til bunnen og du vil se betydningen av Lokale offentlig myndighet i engelsk språk Ellers er offentlig sted etter alkoholloven definert i alkoholloven § 8-9. Her vises det hvor det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette. En festival er typisk et offentlig sted, med mindre den er på privat eiendom (i hagen din eller lignende) Bestemmelsen er uttømmende. Andre avgjørelser vedr. offentlige tjenestemenn er ikke enkeltvedtak. utøving av offentlig myndighet . Hvis avgjørelsen bygger på den rettslige myndighet organet er tildelt gjennom Grl, lov, forskrift eller annet gyldig kompetansegrunnlag, foreligger offentlig myndighetsutøvelse som det er adgang til å unnta, men som vi ikke er pliktige til å unnta. Dersom noen ber om innsyn i et dokument som er unntatt etter disse bestemmelsene, plikter vi å vurdere om det likevel skal gis innsyn, jf. off.l. § 11 (meroffentlighet). Det bør gis innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak

Meglerstandarden er basert på as-is vilkår hva angår byggets tilstand. Selger kan dessuten få et ansvar vis a vis offentlig myndighet ved brudd på offentligrettslige krav, selv om risikoen for slike brudd er plassert hos kjøper og/eller hos leietaker Hva er innsynsretten? All informasjon er åpen og tilgjengelig for alle dersom det ikke er gjort unntak fra offentlig innsyn med hjemmel i lov. Hva er arkivtjenestens rolle? Arkivtjenestens rolle vil være den samme som i ordinær saksbehandling. Ved behandling av spørsmål om innsyn kan arkivtjenesten ha ansvar for å Guide for offentlig ansatte: Slik veileder du arbeidstakere som varsler spørsmål og vær nysgjerrig på det varsleren er opptatt av. 2. Avklar hva din myndighet kan gjøre for arbeidstakeren Vær tydelig på hva arbeidstakeren kan forvente av tilbakemelding og informasjon

Nææææ. Det er vel ikke helt riktig i denne sammenhengen. Helsedirektoratet definerer det slik: Hva menes med offentlig sted? et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller Offentlig betyr det motsatte av privat. At noe er offentlig, betyr at det er større kontroll og interesse rundt fenomenet enn om det hadde vært privat. Men skillene er ikke tydelige. For eksempel vil mange private arenaer, som et shoppingsenter, være å betrakte som en offentlig plass

§ 3-9 første ledd - Offentlig myndighetsutøvelse

 1. Hvis alternativet til offentlig skifte er privat skifte med en bobestyrer uten spesiell erfaring fra arveoppgjør, er det liten tvil om at offentlig skifte er best og tryggest. Hvis alternativet til offentlig skifte er privat skifte med en profesjonell bobestyrer, er det likegyldig hva dere velger, bortsett fra at offentlig skifte vil være en del dyrere og ta vesentlig lengre tid
 2. Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) Offentlig informasjon fra regjering,.
 3. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig.
 4. Hva kan jeg ikke klage på? Selv om Sivilombudsmannen kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudsmannen ikke kan behandle: Domstolenes avgjørelser, samt avgjørelser som kan bringes direkte inn for domstolene ved klage eller anke; Saker som Stortinget har tatt standpunkt ti

Utøvelse av offentlig myndighet er i straffebudet avgrenset til tilfeller hvor det overfor andre gjøres et inngrep eller treffes et vedtak som bare et offentlig organ kan. Myndighetshandlingen behøver ikke å lede til noe bestemt resultat eller rettsvirkning for å være straffbar, men må kunne oppfattes som en myndighetshandling Med dette gir Dye oss et godt utgangspunkt for en analytisk definisjon av hva offentlig politikk er, men definisjonen hans har sine åpenbare svakheter. 14. jo er en offentlig myndighet Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ Selv om vogna står på offentlig område, er innsiden av den høyst privat. Innsiden av en campingvogn er ikke bestemt for offentlig ferdsel..? Det jeg sliter med å få definert er hva som her menes med offentlig sted. Greitt at Karl Johan er et offentlig sted Wikipedia sier. Myndighet kan henvise til: • autoritet; • en offentlig etat; • en øvrighet, et organ med fullt eller delvis selvstyre innen et geografisk avgrenset område, f.eks. en stat eller kommune (ofte brukt i flertallsformen myndighetene); • Myndighetsalder

Ved et offentlig skifte er det retten som har ansvaret for dette, i motsetning til privat skifte der arvingene selv gjennomfører bobehandlingen.. I denne artikkelen tar vi sikte på å forklare hva det innebærer å velge et offentlig skifte, slik at du kan ta stilling til om dette kan være aktuelt for deg. Vi vil også komme med noen alternativer til offentlig skifte, for deg som vurderer. Hva ligger i begrepet utøvelse av offentlig myndighet? Departementet understreker at dette er et autonomt EØS-rettslig begrep som må tolkes i samsvar med EØS-avtalen, uavhengig av hvordan begrepet ellers benyttes i nasjonal rett

myndighet - Store norske leksiko

offentlig - Store norske leksiko

Hva er offentlig gjeldsforvaltning? Ifølge Det internasjonale pengefondet refererer offentlig gjeldsstyring til strategier ansatt av et lands nasjonale myndighet for å håndtere ekstern gjeld. Dette inkluderer lån gitt til en regjering av andre land Hva sier loven om rettslig grunnlag kan behandles når det er «nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er trenger å behandle personopplysninger for å løse en oppgave som er i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet myndighet, og er til for å verne den offentlige myndighetsutøvelse 1. Bestemmelsen verner dermed kun en offentlig tjenestemann når han utfører en tjenestehandling han er berettiget til å foreta seg 2. Ettersom det er en bestemmelse som tar sikte på å verne statens interesser, blir ikke tjenestemannen selv fornærmet i saken

Dumper, lastebil eller motorredskap? - Anleggsmaskinen

Hva er en kompetent myndighet? January 2 by Eliza En kompetent myndighet er en person eller enhet med rettsevne til å utføre en funksjon som autoriserer en aktivitet, tar en beslutning, eller tilby en fraskrivelse under spesielle omstendigheter Alle som er født i 1963 eller senere tjener opp pensjon fra 2020 etter endrede regler for offentlig tjenestepensjon og kommer inn i ny AFP-ordning. Mange får alderspensjon både fra ordningen som gjaldt før 2020 og fra ordningen som gjelder fra 2020 Hva er et offentlig sted? Kan to store familier møtes? Her er 12 spørsmål og svar om koronareglene. Forvirret av de nye koronareglene? Her svarer kommunen. Regelen er at man skal bruke munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan holde en meters avstand

Varsling til offentlige myndigheter Læringsplattforme

 1. in 1. styresmakt, offentlig instans de politiske myndigheter 2. autoritet, makt ha myndighet til å ta avgjørelser på andres.
 2. Da er det ditt ansvar å vedta om det skal gis tilgang og hvor mye av informasjonen som skal bli gjort tilgjengelig. Hva skal arkiveres? Arkivloven er svært omfattende. Alle som håndterer eller produserer materiale i offentlig sektor er forpliktet til å vurdere om det skal journalføres og deretter sørge for riktig arkivering
 3. Den uttalte hensikten med barometrene er å fremskaffe bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon i kommunal og statlig virksomhet, hvordan det foregår og hva som er drivere og hindringer. Oversikten som fremskaffes i det statlige barometeret skal også benyttes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor

Noen er syke og andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen. Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber Det er dyrt og det svekker partssamarbeidet. God utnyttelse av samfunnets ressurser er tett knyttet til kvalitet. Unio skal arbeide for at offentlig sektor til enhver tid har kompetent arbeidskraft, god ledelse og tilstrekkelige ressurser for å sikre velferdstjenester med høy kvalitet I tillegg må jeg presisere at utdanning i Norge er trygt, fullstendig uavhengig av pris. Så la ikke frykt styre avgjørelsen din. ÉN ÅPENBAR ULIKHET AV BETYDNING. Den mest åpenbare ulikheten mellom privat og offentlig skole, sett bort fra pris, er vitnemålet. Snittet ditt fra VGS er avgjørende ved inntak til offentlige skoler I forbindelse med vedtak om tilknytning til offentlig avløpsnett kan det være aktuelt å rehabilitere eller skifte ut eldre rør. Kostnader knyttet til påkobling. Det er du som huseier som må betale utgiftene ved tiltaket. Når arbeidet er ferdig. Når arbeidet er ferdig utført skal rørleggerforetaket sende sluttdokumentasjon til kommunen

§ 5-2. Høring og offentlig ettersyn - regjeringen.n

Den 21. desember 2016 (C 51/15) avsa EU-domstolen en dom om hva som skal anses som en «offentlig kontrakt», i henhold til anskaffelsesreglene i anskaffelsesdirektivet. Selv om sakens tema var avfallshåndtering i Tyskland, er avgjørelsen like relevant i Norge siden harmoniseringsbestemmelsene i EØS-avtalen tilsier lik tolkning av regelverket Hva er ideelle organisasjoner? EFTAs overvåkningsorgan ESA har i flere saker funnet at anskaffelse av barnevernstjenester er omfattet av unntaket for offentlig myndighet. Vurderingen er at barnevernstjenester er tjenester som ytes til syvende og sist gratis av staten og utgjør en integrert del av det nasjonale helsesystemet Hva er nytt i offentlig tjenestepensjon? Hans Olav Lahlum forklarer deg pensjon . Interessante artikler. Velkommen til KLP. Gjennom jobben din har du pensjonen din trygt hos KLP, og her får du vite hva det betyr for deg, samt andre fordeler du får når du har pensjon hos oss

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet - Skatteetate

I hovedsak er denne eksterne kontrollen tillagt fylkesmannen, jfr koml §§ 59 og 60. 7.5.2 Forhåndskontroll og etterfølgende . Med forhåndskontroll menes at forvaltningsorganet selv må kvalitetssikre at bl.a. saker som innebærer utøvelse av offentlig myndighet er forsvarlig utredet før det treffes avgjørelser Hva er en delegert myndighet? En delegert myndighet er en type juridisk myndighet eller makt gitt fra ett parti til et annet, gi mottakeren makt til å representere giver og fritt utnytte kraften gitt. Dette begrepet kan brukes i en rekke ulike programmer, men det er vanligvis br

Forskningen omfatter virkninger av endringer i skattesystemet, demografi, offentlige overføringer og omfanget av offentlig tjenesteproduksjon. Offentlig økonomi - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Registrering betyr at myndighetene skal ha melding om at du driver næringsmiddelvirksomhet, hvor virksomheten ligger og hva som er virksomhetens aktiviteter. Dette er viktig for at Mattilsynet skal kjenne til virksomheten og ha mulighet til å gjennomføre inspeksjoner. Alle virksomheter skal som et minimum registreres hos offentlig myndighet Offentlig myndighet? Diskusjon. § 165. Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv. Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som a) ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten

En styresmakt/myndighet er en organisasjon som har myndighet til å vedta og håndheve lover for et gitt territorium, samt å treffe andre kollektive avgjørelser som angår territoriets innbyggere. En styresmakt er ofte inndelt i lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter (maktfordelingsprinsippet).Det finnes styresmakter i stater og kommuner.En styresmakt kan organiseres med forskjellige. Formål og myndighet. Barnevernet i Norge er en gruppe tjenester organisert for å fremme barnas beste. Det er opprettet en egen offentlig instans for å avgjøre slike saker - fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Fylkesnemnda er et uavhengig og domstolliknende statlig organ

Vedtak - Jusleksikon

OFFENTLIG MYNDIGHET PÅ ANBUD Det er de sistnevnte situasjonene som er temaet i oppgaven her. Lovverket angir i høyden at anbudsform kan benyttes, det sier ikke hva det nærmere bestemt betyr.10 Det finnes kun en høyesterettsdom som direkte gjelder vårt tema 1. Hva er prosessuell kompetanse? 2. Hvilke hovedhensyn ligger bak forvaltningslovens regler? 3. Hva dekkes av begrepet forvaltningsorgan i forvaltningsloven? 4. Hva er et enkeltvedtak? 5. Hvilke kapitler i fvl gjelder for enkeltvedtak? 6. Gi eksempler på kommunale avgjørelser som ikke er utøvelse av offentlig myndighet. 7 Det er LO-forbundene som bestemmer hva LO skal mene og engasjere seg i. LO er bygd opp slik at alle forbund er med på de veivalg som LO tar. I kongressperioden er det representantskapet som er den høyeste myndighet. I offentlig sektor har vi egne forhandlingssammenslutninger som heter LO Stat og LO Kommune

Hvorfor er Norge et godt land å bo i? - Change ComGDPR - Arkivere eller slette? - EasyupdateTusenvis å spare på villaforsikringen

Et viktig formål med offentlig planlegging etter plan- og bygningsloven er å sikre folkevalgt innflytelse over viktige utviklingstrekk og beslutninger om ressurser og velferd. Ideelt sett vil planlegging være et sammenhengende sett av handlinger utført av en person, organisasjon eller myndighet som har følgende kjennetegn (Aarsæther 1992) Her kan du lese mer om hva som faller inn under offentlig og privat helsetjeneste. Dette skillet er viktig for å vurdere om man har melde- og tilskuddsplikt til NPE som privat virksomhet i helsetjenesten Hva er en organisasjon. Formelle organisasjoner er også offentlig eller statlig anerkjent som en enhet. Virksomheten i frivillige organisasjoner bunner ofte i kulturelle, politiske, næringsmessige, humanitære eller religiøse verdier og interesser Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som.

 • Flipover blokk.
 • Muselort gravid.
 • Horseshoe crab age.
 • Ekstra lettmelk.
 • Tek10 fritidsbolig.
 • Schichtvulkan.
 • Bean boozled tastes.
 • Jan thomas instagram.
 • Jojo bizzarre avventure wiki.
 • Rangers elite prospects.
 • Fitbit charge 3.
 • Temperatur november los angeles.
 • God of war release date.
 • Fun flirt kostenfalle.
 • Veien mot delta.
 • Lørenskog kommune innsyn byggesak.
 • Audi leasingrückläufer.
 • Flüge mallorca.
 • Nissan skyline r34.
 • Bavaria 46 cruiser 2005.
 • Hekle ol lue 2018.
 • Dyrebutikk nordby.
 • Insel der molukken.
 • Jack griffo age.
 • Fremmedspråksenteret communicare.
 • Mosaique headhunting.
 • Geburt youtube.
 • 6 åringen utvikling.
 • Hämmerle bar dornbirn eintritt.
 • Star trek deep space nine.
 • Geburtsvorbereitungskurs köln lindenthal.
 • Ojega mailorder as.
 • Ventilverktøy.
 • Lifecycle services dynamics 365.
 • Ssangyong korando zubehör.
 • Von a nach b mit öffentlichen verkehrsmitteln.
 • Kryolipolyse wirksamkeit.
 • Anzeigen hamburger abendblatt.
 • Sperrbezirk stuttgart karte.
 • Sovepose baby sommer.
 • Omroep brabant tv.