Home

Gjeldskonvertering revisor

Konvertering av gjeld i selskap med negativ egenkapita

Revisor skal bekrefte at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets gjenværende bundne egenkapital. Dersom utnyttelse av det framførte rentefradraget avhenger av en framtidig oppkapitalisering eller gjeldskonvertering,. Informasjon om søknad om konsesjon (godkjenning) som registrert, statsautorisert eller ansvarlig revisor, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan en autorisasjon kan slettes Ved stiftelse av et aksjeselskap (AS) eller et allmennaksjeselskap (ASA) der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger, følger det av aksjeloven § 2-18 annet ledd at en autorisert regnskapsfører, i tillegg til revisor, advokat eller bankinstitusjon, kan bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ifølge aksjeloven § 10-9 annet ledd ved kapitalforhøyelse Mens en revisor som foretar vanlig revisjon av årsregnskapet allerede vil kjenne selskapet godt, vil en utenforstående revisor - for de fleste slike uttalelser og bekreftelser - måtte bruke mye tid på å sette seg inn ulike deler av forretningsdriften. Derfor vil de fleste slike tilfeller bli dyrere for selskaper som har valgt bort.

Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne revisjonsberetningen. Revisorloven om revisjonsplikt Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til virksomheten ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan han ikke være revisor for virksomheten din Statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon. Statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av masterstudiet. I tilfelle en kandidat har fått fritak fra eksamen(er) i revisjonsstudiet etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5, legges det til grunn at karakterkravet er blitt vurdert som oppfylt av.

Forhøyelse av aksjekapital Brønnøysundregistren

 1. Forslaget er at slik bekreftelse kan avgis av advokat og bank, i tillegg til revisor. Gjeldskonvertering. Gjeldende bestemmelse som innebærer at gjeldskonvertering skal behandles etter samme regler som tingsinnskudd for redegjørelse og uttalelse om redegjørelse,.
 2. Ved konvertering av fordring settes skatteposisjonen «innbetalt kapital» lik virkelig verdi av fordringen på konverteringstidspunktet, skriver Finansdepartementet i en uttalelse
 3. Den likhet som foreligger mellom en gjeldsettergivelse og en konvertering, kunne tale for å anse en gjeldskonvertering som en gjeldsettergivelse i denne sammenheng. Retten la imidlertid vesentlig vekt på at Finansdepartementet i en uttalelse fra 1981 hadde lagt til grunn at en konvertering av gjeld til aksjekapital ikke kunne sidestilles med en akkord etter reglene om underskuddsfremføring
 4. Bekreftelse fra revisor eller finansinstitusjon på innbetaling av kapital; Erklæring fra styret om at aksjekapitalen er fullt innbetalt. Husk at alle kopier må bekreftes som rett kopi. Det er tilstrekkelig at det er den/ de signaturberettigede skriver under. Lykke til! Publisert 01.02.01 Oppdatert 2.10.2013
 5. Samordnet registermelding er en elektronisk tjeneste der utfylling, opplasting av filvedlegg og signering gjøres i Altinn. Du kan bare bruke løsningen hvis alle vedlegg kan lastes opp som filer, og at de som skal signere meldingen kan gjøre det i Altinn

Sjekk inngangsverdi ved gjeldskonvertering

Aksjeloven er endret på flere punkter i 2020, 2019, 2018 og 2017. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Allmennaksjeloven er også endret på en del punkter, dette behandles ikke i denne artikkelen annen revisor er valgt, og at styret uten opphold skal sørge for valg av ny revisor dersom revisors oppdrag opphører før utløpet av tjenestetiden (§ 7-2). Med «før utløpet av tjenestetiden» menes utenom ordinær generalforsamling. I de tilfellene revisor har trukket seg fra oppdraget, eller vilkårene som stilles til revisor for å kunn Revisor som reviderer årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet. Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver Selskapet må etter nærmere avtale med revisor besørge at revisor mottar tilstrekkelig dokumentasjon til at revisor kan utstede erklæringen. Nedenunder finner du eksempel på en revisors bekreftelse av tingsinnskudd. Eksempelet kan også lastes ned og brukes til å skrive din egen bekreftelse For å kunne gjennomføre en kapitalforhøyelse er det nødvendig at det innhentes erklæring fra revisor om at innskuddet er overført til selskapet. Dette skal sikre at innskuddet er reelt, har tilfalt selskapet og kan tjene til dekning for selskapets kreditorer

God regnskapsskikk - Pw

 1. Aksjekapitalen er det beløp som stifterne av aksjeselskapet betaler inn til selskapet i forbindelse med oppstarten. Hvor stor aksjekapitalen bør være vil avhenge av hvilket behov for kapital selskapet har
 2. Revisor - Som revisor skriver jeg faktisk mer enn jeg regner. Jeg gjør meg kjent med kundene og «graver» meg ned i selskap for å finne svakheter som kan føre til feil i regnskapet, sier Kjersti Eik
 3. En revisor er en person som praktiserer revisjon, også kalt regnskaontroll. Revisoren skal undersøke og godkjenne de økonomiske forholdene i en virksomhet. Hva gjør en revisor? En revisor kontrollerer altså at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler

Gjeldskonvertering. Jeg har stor sans for aksjelovutvalgets forslag om en egen og forenklet bestemmelse om gjeldskonvertering, noe som er naturlig, ettersom jeg var en pådriver for forslaget. Samtidig er det ingen morsom innrømmelse for en revisor at man har blandet sammen debitor- og kreditorbegrepene, men slik er det blitt Med aksjeinnskudd menes det samlede innskudd til hhv aksjekapital og overkurs. Endringen gjelder for bekreftelse av aksjeinnskudd i penger, både ved stiftelse av selskap og senere kapitalforhøyelse. Aksjeinnskudd med ting, eller i utenlandsk valuta, gjeldskonvertering eller fondsemisjon kan fortsatt utelukkende bekreftes av en revisor Ved gjeldskonvertering må innskuddet bekreftes av en revisor. Både tingsinnskudd og gjeldskonvertering krever redegjørelse, og denne må bekreftes av en revisor. I forbindelse med stiftelse av selskapet bør man ikke sette aksjekapitalen så lavt at man behøver en mer kostnadskrevende kapitalforhøyelse kort tid etter stiftelsen Tingsinnskudd revisor. Ved vurderingen av om revisor må kontrollere rettsvern for å kunne bekrefte mottak av tingsinnskudd, er det naturlig å ta utgangspunkt i aksjelovens ordlyd om revisors mottaksbekreftelse, jf. aksjeloven § 2-18 (2) og § 10-9 (2): «I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene Oversikt - AS med tingsinnskudd Gjeldskonvertering uten utvanning av verdier. Det er ikke uten videre gitt at selskapets eksisterende aksjonærer vil tape på en gjeldskonvertering, I slike situasjoner med tingsinnskudd vil en uavhengig revisor/finansiell ekspert gjøre en vurdering av tingsinnskuddet og gi en fairness opinion for verdiene

Revisor - Finanstilsynet

 1. istrerende direktørs valutahandel
 2. En revisor kan ikke både bokføre og revidere - det ene utelukker det andre. Et selskaps revisor som går over til å bokføre selskapets regnskap kan altså ikke gå rett tilbake til å revidere det regnskap han selv først har bokført. Selskapet må da i en overgangsperiode benytte en annen og ny revisor uten samme kjennskap til selskapet
 3. Eventuell tilbakeføring til egenkapital vil kreve en kapitalforhøyelse med gjeldskonvertering. Når det gjelder utbytte der aksjonær er et aksjeselskap vil utbytte bli beskattet med 3% i vedtaksåret. Er det utbytte innen et konsern der mor eier over 90% av aksjene.
 4. Ved kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld er det tilstrekkelig at generalforsamlingen har vedtatt forhøyelsen senest på balansedagen. Forhøyelsen presenteres på samme måte som ved innbetaling av penger under egenkapitalen

Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt

 1. Generelt. Ved regnskapsføring av gjeldsettergivelse må det skilles mellom situasjoner hvor ettergivelsen skyldes sviktende betalingsevne og andre årsaker til gjeldsettergivelse, jf NRS V Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.12.. Andre årsaker til forhold som omtales som gjeldsettergivelse, men som i realiteten ikke er gjeldsettergivelse, kan eksempelvis være prisdiskusjoner og salgsstøtte.
 2. og revisor et objektivt ansvar for det som måtte mangle av den aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret. Bestemmel-sen gjelder både manglende kontantinn-skudd, manglende tingsinnskudd og man-gelfull gjeldskonvertering. Aksjeloven av 1997 trådte i kraft 1. januar 1999 og har således vært gjeldende i vel ti år
 3. Som selskapets valgte revisor påtar vi oss et ansvar for å bidra på en konstruktiv måte overfor bedriftens eiere. Vår erfaring og kompetanse innen en komplett økonomifunksjon gjør oss til en attraktiv medspiller som revisor. Vi er revisor for kunder i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Haugesund og omegn
 4. Forslaget omfatter kun gjeldskonvertering ved kapitalforhøyelse. Begrunnelsen for at den nye lovbestemmelsen ikke skal omfatte stiftelsestilfellene, er at stiftelse gjennom gjeldskonvertering er lite praktisk, der man i disse tilfellene kan bruke dagens bestemmelse i aksjeloven § 2-6. 3.8. Bortfall av krav til å vedtektsfeste forretningskonto
 5. Gjeldskonvertering ved kapitalforhøyelse. Praktisk viktig er at krav om særattestasjoner fra revisor foreslås opphevet i en rekke sammenhenger, blant annet ved at advokat eller finansinstitusjon kan bekrefte mottak av aksjeinnskudd ved stiftelse og kapitalforhøyelse

Aksjeinnskudd med ting, eller i utenlandsk valuta, gjeldskonvertering eller fondsemisjon kan fortsatt utelukkende bekreftes av en revisor (1) Styrets medlemmer og den som har avgitt bekreftelse etter § 2-18 annet ledd, er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt og bekreftet innbetalt eller gjort opp på annen måte. Revisor for selskapet og Digital Drift er Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS. gjeldskonvertering. Årsaken til at gjeldskonvertering også er tatt med, er at to av selskapets aksjonærer i emisjonen skal konvertere totalt NOK 3 351 483 av sine fordringer på selskape Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt som et møte, men man kan ofte klare seg med en forenklet generalforsamlingsbehandling - eksempelvis hvis alle aksjonærer er enige - noe som i praksis vil bety at generalforsamlingen avholdes i form av et skriftlig vedtak og uten møte.. Ordningen er praktisk i selskap med få aksjonærer, men det er ikke helt fritt frem Slik jeg ser det, er dette reelle argumenter som kan tale for at gjeldskonvertering generelt ikke ses som ettergivelse, selv om aksjene har lav verdi på overdragelsestidspunktet. Jeg nevner at det siste argumentet, erverv av eierrettigheter, konkret ikke er anvendelig i vår sak, da Orkla Eiendom allerede på forhånd eide 100 % av aksjene Etter utvalgets vurdering er det for gjeldskonvertering ikke behov for at revisor bekrefter verdsettelsen av innskuddet både i forkant av generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse og i forbindelse med det faktiske innskuddet. 4.2.4 Høringsinstansenes syn

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt revisor

Stortinget har gjort endring i aksjeloven og regnskapsfører kan fra 2.mai 2018 bekrefte aksjeinnskudd. endringen gjelder kun bekreftelse i penger. Tingsinnskudd og gjeldskonvertering er det fortsatt kun revisor som kan godkjenne Med gitte antagelser om ønsket ny EK-andel (og dermed behov for gjeldskonvertering) og hvor høy eierandel eksisterende aksjonærer normalt sett får i slike gjeldsforhandlinger, så er en konverteringskurs på mellom 1,5 og 3 kroner trolig det mest realistiske gjeldskonvertering; fondsemisjon . Kartlegge om aksjekapitalen skal skje ved: utstedelse av nye aksjer, eller ved; økning av aksjenes pålydende. 5 En revisor, et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører skal bekrefte at aksjeinnskudd er ytet fullt ut styremedlemmene og revisor. Denne fremstillingen tar i hovedsak sikte på å behandle ansvaret for styrets vedkommende, men ansvaret etter asl. § 2-19 har det samme innholdet både for styret og revisor, slik at det er naturlig at også revisors ansvar til en viss grad berøres i fremstillingen. 5 Av dette følger at rettspraksis og teori so

Et lån fra aksjonæren kan gjøres om til aksjekapital og overkurs ved en gjeldskonvertering (kapitalforhøyelse). En slik konvertering anses som et tingsinnskudd, og krever både verdivurdering og involvering av revisor. Hendelsen må også registreres i Foretaksregisteret. Aksjenes inngangsverd Renate Lilleberg Aaneland Senior medarbeider at BDO, registrert revisor Oslo-området, Norge 193 forbindelse Redegjørelsen må bekreftes av revisor, og begge deler skal legges ved innkallingen til generalforsamlingen Ved tingsinnskudd eller ved konvertering av gjeld, må du i tillegg legge ved. redegjørelse som er underskrevet av hele styret og bekreftet av revisor; Aksjeeierboken med eventuelle nye opplysninger om aksjefordeling skal ajourføre

Altinn - Må jeg ha revisor

Revisor går ikke god for aktiva i selskapet utover opplysninger i årsregnskapet, kun at det selskapet gir ikke er mer verdt enn det selskapet får. Det blir sjelden ansvarssaker av at aksjene er for mye verdt. Selskapets innlån fra eksterne derimot går ofte helt klar av disse kontrollmekanismene gjelder gjeldskonvertering. Styret har fremmet følgende forslag om kapitalforhøyelse: a) Aksjekapitalen økes fra NOK 19.373.458,30 med NOK 495.000 til NOK 19.868.458,30. b) Aksjenes pålydende er NOK 0,05 per aksje. c) Det skal betales NOK 0,05 for hver aksje. d) De nye aksjene skal kunne tegnes av Realium Invest AS (3.000.00 Andre ting som krever revisor. Kapitalforhøyelse. Med annet enn bare penger. Gjeldskonvertering. Tingsinnskudd. Kapitalnedsettelse. Til dekning av tap. Til andre formål. Fusjoner og fisjoner. Avvikling/oppløsning av selska LIGL advokater AS og TheVIT AS (som tilbyr tjenester bl.a. innen økonomi og ledelse) har utviklet et beslutningsverktøy som hjelper styrer i SMB-selskaper å ta de rette vurderingene og ikke minst sørger for at disse vurderingene dokumenteres. Verktøyet er inkludert i Koronapakken som ligger gratis i Ida™ Ditt søk har gitt treff på et ord i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. For å finne igjen hvor i standarden ordet er omtalt, må du åpne PDF-versjonen av standarden, og søke i den

Personlig godkjenning som registrert eller statsautorisert

1.11 Revisor og revisjon . I punkt 13.1.2 foreslår utvalget å videreføre gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt. Det foreslås imidlertid å oppheve kravet til revisjon av morselskap dersom morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at størrelseskriteriene i tillegg vurderes for det samlede konsernet Fordringen besluttes reinvestert ved gjeldskonvertering i Element ASA. Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttale se i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802- I Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksje ovgivningen. Standarden krever at vi planlegger o Hvis ikke nå, når da? spør duoen i analyseoverskriften.Samtidig jekkes kursmålet opp fra 20 til 40 øre for selskapet som ifølge meglerhuset trolig er verdens største og mest effektive tilbyder av 2D-kapasitet.Avtaler i sikteEtter restruktureringen i 3. kvartal i fjor, gjeldskonvertering og emisjon er selskapet ifølge analysen netto cash-positivt for første gang i historien, anslått. Børskursen på Norwegian er nå en gjetning på hva konverteringskursen blir på gjelden som etter planen snart skal byttes over i egenkapital. Men dagens børskurs på over fem kroner er trolig langt over hva dagens aksjonærer kan håpe på Siviløkonom / Statsautorisert revisor 1975 - 1984 Revisor i Arthur Andersen 1984 - 1988 Øk. direktør / viseadm. direktør Arne Sande 1998 - 1991 Konsulentpartner i PA Consulting 1991 - 1995 Partner/Avd.leder Noraudit 1995 - 2010 Managing partner / styreleder i BDO Noraudit 2010 - 2013 Styreleder BDO AS/Regionleder Stor-Oslo 2013 - Partner BDO Styreverv: - Fiskeoppdrett i inn- og.

Aksjelovutvalgets forslag - Magm

Flere selskaper har de siste årene fått innvilget støtte til forskning og utvikling under SkatteFUNN-ordningen selv om de har hatt lav eller negativ egenkapital. En rekke artikler, blant annet i Dagens Næringsliv, omtaler at det er risiko for at slike selskaper vil kunne få krav om å betale tilbake SkatteFUNN-midler. Utfordringen er at tildelinger til såkalte «kriserammed advokat og revisor. Beslutningen var enstemmig. Styrefullmakt - gjeldskonvertering The decision was unanimous. Board authorization - debt conversion In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting decided to 1. 1

Olympic Holding aksepterer gjeldskonvertering, - Motparten spurte om patentsalget ble oppgjort og salget realisert, jeg skal ikke si så mye om det fordi revisor skal vitne på torsdag,. Honorar til revisor i 2014 Sykehuspartner HF kapitaliseres ved at det gjennomføres en gjeldskonvertering på 50 millioner kroner mot Helse Sør-Øst RHF. 032-2015 REVISJON AV FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST Styrets enstemmige V E D T A K 1 LM-sak 9/17 Valg av revisor 58. PBL Landsmøte 2017 3 Diverse valg til landsmøtet 2017 Valg av dirigent Styret anbefaler landsmøtet 2017 å fatte slikt vedtak: Espen Rokkan velges til dirigent med Anne Vikjord Baadstø som meddirigent. gjennomført i 2015 (gjeldskonvertering). - Foreningens revisor har vært Morten Drake. Foreningens resultatregnskap viser et årsunderskudd for 2002 på kr 6.433. Foreningens driftsresultat i 2002 var negativt med kr 27.460, mens netto finansinntekter utgjorde kr 21.027. Foreningen hadde ved årets slutt bankinnskudd på kr 628.608

Innbetalt kapital ved konvertering av fordrin

Stifter(e) av selskap kan unnlate å velge revisor gjennom å ikke fatte beslutning om valg av revisor i stiftelsesdokumentasjonen. Revisjonsplikt inntrer når terskelverdiene er oversteget, Egen regel om redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering,. I stedet foreslås inntatt et notekrav i regnskapsloven, et krav om varsling av aksjeeiere for avtaler med aksjeeiere som eier mer enn 10 % av aksjene når verdien overstiger kr 500 000 og 2,5 % av balansesummen, og tilleggskrav om transaksjonen senere gir opphav til en gjeldskonvertering Slik ønsker de å redde driften av Stavanger Forum AS Etter flere år med underskudd har Stavanger Forum tatt grep. Nå har selskapet troen på at de kan komme over i en positiv drift Sammen om gode vekstvilkår REFERAT medlemsmøte Sted: Villa Fløyen Dato: 04.11.14 Tema: ØPD, innovativ teknologi under vann og på land v/Nils Johan Tuft 7. Styrefullmakt - gjeldskonvertering . 8. Styrefullmakt til gjennomføring av reparasjonsemisjon * * * Selskapet har behov for tilførsel av egenkapital for å revisor. Fortrinnsretten fravikes for at selskapet skal kunne gjennomføre Investeringsavtalen. Sak 6

Skatteinsentiv for investeringer i oppstartsselskaper Forslaget forventes vedtatt 21.6 iår, trolig med effekt fra 1.7 (kopi av stikkord i EY seminar 7.6.17) Personlige skattytere kan få fradrag.. En frivillig eller tvungen løsning som omfatter omgjøring av gjeld til egenkapital (gjeldskonvertering) (Rt. 2007:220), der revisor ved erklæring til Foretaksregisteret uriktig hadde bekreftet at aksjekapitalen var innbetalt til selskapet (Kristiansand Dataopplæring AS)

Utover planen om gjeldskonvertering innebærer planen å gjennomføre kostnadsforbedringer på fire milliarder svenske kroner innen 2022. PWC har informert selskapet om at de vil sende forhåndsvarsel om å fratre som selskapets revisor i høst Revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta også kan delta uten å være fysisk til stede. Videre får alle selskap adgang til å tillate bruk av forhåndsstemmer uavhengig av om dette allerede fremgår av selskapets vedtekter

Agnar Knutsen & Co AS har besøksadresse Ytrebygdsvegen 244, 5258 Blomsterdalen. Selskapet ble stiftet i 1989 og er registrert som AS under bransjen Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Regnskap for 2019 viste en omsetning på NOK 1 871 000. Aksjekapitalen er på NOK 180 000. Bedriftens ledelse / styre er: Agnar Knutsen (Adm. dir) Agnar Knutsen (Styreleder Kapitalforhøyelse - gjeldskonvertering: Kapitalforhøyelse - fondemisjon: Navnendring: Styrevalg: Vedtektsendring: Styreinstruks: Etikkregler: Godkjennelse av avtaler med nærstående (Aksjeloven §3-8) Fravalg av revisor: Tilvalg eller valg av revisor: Egne saker: IDA TM delvis integrert: IDA TM fullt integrert: Mulighet for bistand fra LIGL.

Underskuddsfremføring og konvertering av gjeld til

ved gjeldskonvertering og de resterende USD 9,4 millioner vil gjøres opp med kontantinnskudd. Det er revisor. En oversikt over forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer og vesentlige hendelser etter siste balansedag, er inntatt som vedlegg 2. Når det gjelde Hei. Seadrill skal omgjøre gjeld til aksjer i tillegg til at hovedaksjonærene skal skyte inn ny kapital. Ifølge selskapets opprinnelige forslag vil dagens ak.. Øke aksjekapital. Kapitalforhøyelse = økt aksjekapital. En kapitalforhøyelse er det samme som å utvide aksjekapitalen i et selskap. Fakta En utstedelse av aksjer eller obligasjoner til et marked betegnes emisjon 26 Revisor 25 Ledende ansatte 24 ADK 23 Eiendomsskatt og konsesj.avg 22 Lønnskostnader 21 Driftsinntekter 20 Pensjon korr 2011 for gjeldskonvertering i 2011 Westergård Anne Tangstad: korr 2011 for gjeldskonvertering i 2011 Westergård Anne Tangstad: korr med tilgang 2011 inkl m

Forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Revisor godtgjшres etter regning. Еrsrapport for 2013, fullstendig innkalling og fullmaktsskjema er tilgjengelig for nedlasting fra selskapets hjemmeside (www.playsafeholding.com). After an intense few months of negotiations and continued due diligence, Playsafe is now poised to take advantage of the economies of scale of one larger operation including the elimination of redundant systems. C. Gjeldskonvertering . Det foreslås i lys av formålene at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. På den bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1. Fradragsrett for tap på fordringer - Munin - Universitetet i Troms 26 Revisor 25 Ledende ansatte 24 Andre driftskostnader 23 Eiendomsskatt, konsesjonsavg 22 Lønnskostnader 21 Driftsinntekter 20 Pensjon 19 Rentebærende gjeld I juli og desember 2014 ble det gjennomført kapitalforhøyelser i Småkraft AS ved gjeldskonvertering og ny aksjekapital investeringer i aksjer var 56,265 mill. kr. Kjøpet er finansiert ved gjeldskonvertering til aksjer. Med fradrag for innbetalinger etter salg av tilsvarende eiendeler, er netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 0. Konsernets likviditetsbeholdning per 31.12. i regnskapsåret var 70,7 mill. kr. Konsernets evne ti

Samordnet registermelding Brønnøysundregistren

Pareto Offshorekapital AS har besøksadresse C/o Pareto Investorservice AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo og postadresse Postboks 1396, 0114 Oslo. Selskapet ble stiftet i 2007 og er registrert som AS under bransjen Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten. Regnskap for 2019 viste en omsetning på NOK 0. Aksjekapitalen er på NOK 5 303 369 Sum honorar til revisor 2 593 2 464 Note 16 Annen kortsiktig gjeld - konsern. (Tall i TNOK) Annen kortsiktig gjeld pr 31.12 (tall i TNOK): 2016 2015 Påløpte kostnader vedr.lønn/hyre o.l. (Danmark) 33 650 31 640 Forskuddsbetalinger fra kunder 52 064 44 221 Påløpne renter og garantiprovisjon 22 250 27 81

Endringer i aksjeloven - KPM

1 Årsregnskap tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern Note Driftsinntekter Salgsinntekter av varer.. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politic Regnskap, R k bokføring og andre nyheter/ d h / endringer. Nyheter 2011 og 2012 November 2011 Agenda. Regnskap Nytt notekrav ­ transaksjoner med nærstående parter Andre regnskapsnyheter Bokføring Enkelte avklaringer og uttalelser fra Skattedirektoratet Andre nyheter og endringer y g g Revisjonsplikt Møte styre ­ revisor Endringer i aksjelove

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 200 Gjeldskonvertering 24. mars 2015. Utvidet resultat Egenkapital 31.12. 575 000. 1 154 622. KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR. Bistand prosjekt MVA Sum godtjørelse til revisor _Namsos Trafikkselskap ASA - Årsregnskap med note Regnskap, bokføring og andre nyheter/ endringer. Monica Rosnes Statsautorisert revisor. Agenda. Regnskap Nytt notekrav - transaksjoner med nærstående parter Andre regnskapsnyheter Bokføring Enkelte avklaringer og uttalelser fra Skattedirektoratet Andre nyheter og endringer Revisjonsplikt..

 • What does 16s rrna mean.
 • Eirik blodøks barn.
 • Veien til golf grønmo.
 • Kirmes nrw oktober 2017.
 • Trimaran kajakk.
 • Sauna baiersbronn.
 • Fysioterapeut asker kommune.
 • Tyrannosaurus rex levested.
 • Gram fett per dag.
 • Nike mercurial superfly 5 fire.
 • Vinderen torvet butikker.
 • Hest og hund lillestrøm.
 • Trinity new mexico atomic bomb.
 • Musebørster.
 • Dermatofibrosarcoma protuberans prognose.
 • Rad net.
 • Apple tv sammenlign priser.
 • Fahrradverleih konstanz staad.
 • Pike med perleøredobb analyse.
 • Ausländische 0800 nummer anrufen.
 • Sebrafink fakta.
 • Tjøme og nøtterøy dykkeklubb.
 • Steam letters.
 • Osteria calabrisella speisekarte.
 • Fark landsweiler 2018.
 • Sandfluer hund.
 • Hvor lang er skjeden.
 • Hjulene på bussen bevegelser.
 • Mittelschnauzer brandenburg.
 • Stereoskop bauanleitung.
 • Tex mex kylling.
 • Hagebaumarkt coesfeld prospekt.
 • Suche 2 zimmer wohnung in lindau.
 • Dronning sonja utstilling lista fyr.
 • Gebrauchte couch.
 • Glutenfri kokesjokolade.
 • Årets påskekrim 2018.
 • Krav til sunn finansiering.
 • Meccanica statikk.
 • Friedrichstraße 45 göppingen.
 • Tåhetter rg.