Home

Omsetningsoppgave 2022 frister

2017: Omsetnings­oppgaven forsvinner Skattebetalerforeninge

Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes av mva-melding fra 2017. Alle momsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen. Frister for innlevering og betaling endres ikke. Fra 2017 skal du rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen, som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Frister og levering er som før, melder Skatteetaten på sine hjemmesider Det nærmer seg nytt år - og nye frister. Her er oversikten over tidsfristene du har å forholde deg til når det gjelder levering av a-meldingen i 2017

Ny omsetningsoppgave for mva - Bondeblade

Viktige frister for a-melding 2017 Skattebetalerforeninge

Rapportere mva - Skatteetate

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår 20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017 Frister 2020; Regnskapsavdelingen gir deg personlig service; Partner Revisjon AS - med røtter tilbake til 1951; Advokat eller revisor? Hvorfor er revisor viktig for deg som aksjonær? Revisjonsberetningen - Betryggende sikkerhet for et årsregnskap uten vesentlige fei 20 JUL Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling 20 JUL Forenklet registrering etter merverdiavgiftsloven kapittel 14 II. August 2017. 07 AUG A-melding for juli 10 AUG Særskilt mva-melding etter merverdiavgiftsloven § 15-6 (mva-melding for omvendt avgiftsplikt Dette innebærer en overgangsperiode ved årsskifte 2016/2017. Fra 1. januar må du føre alle bilag med nye mva-koder som er tilpasset den nye mva-meldingen. Siste rapportering i nåværende omsetningsoppgave er imidlertid 10. februar 2017 (rapporteringsfrist for 6. termin 2016) Bevillingsmyndigheten fastsetter frist for innsendelse av omsetningsoppgave og tidspunktet for innbetaling av gebyret, jf.§ 6-3. Det kan være rimelig å fastsette terminvise innbetalinger. Dersom det ved årets utløp viser seg at det foreligger et avvik mellom den omsetningen som innbetalt gebyr er basert på og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et.

Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017. Tilpass regnskapet Siden mva-meldingen har flere og andre poster enn dagens omsetningsoppgave, kan det hende det må taes i bruk nye mva-koder eller konti i regnskapet, slik at tallene som bokføres blir spesifisert på riktig post i mva-meldingen Ny veiledningstekst om frister er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Generelt om frister En viktig del ved planleggingen og gjennomføringen av en anskaffelse er fastsettelsen av frister. Ved fastsettelsen må oppdragsgiveren ta h.. Informasjon om frister og attester, gratis kurs, NS 72/2017 . Saksforholdet . Beløp oppgitt i korrigert omsetningsoppgave ble lagt til grunn i varselet og vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift ble ansett oppfylt. Tilsvar på varselet ble mottatt 5. september 2016 Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av avgiftspliktige (momspliktige) i primærnæringen som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Den viser hvor mye merverdiavgift du som avgiftspliktig skal innbetale til staten, eller staten skal tilbakebetale til deg. For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under Gamle versjoner av skjemaet

Standard momskoder og ny momsoppgave fra 2017

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials - nye grunndata Hva må du kontrollere og eventuelt endre på eksisterende klient etter oppgradering for å tilfredsstille de nye kravene Omsetningsoppgave skal også sendes inn ved: Ny virksomhet. Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette år, skal det kun oppgis forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget. Opphør eller salg av virksomhet Fra 1.1.2017 erstattes dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift med skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Det vil si at fra 1. januar 2017 må regnskapet føres med konti, Den nye MVA-meldingen vil få 19 poster mot dagens 11. Frister for innlevering og betaling endres ikke som følge av statens nye mva-regler Innsending av omsetningsoppgave, betaling av merverdiavgift (5.termin) Bilagene leveres til Bøhn Regnskap AS i god tid før fristen, jfr. oppdragsavtalen. Bøhn Regnskap AS Autorisert Regnskapsførerselskap > br@bohn-regnskap.no > Telefon 52 84 44 4 Omsetningsoppgave kan også blant annet kalles momsoppgave. Alle bedrifter som er merverdiavgiftsregistrert og som dermed er pliktige til å betale merverdiavgift, må sende inn en omsetningsoppgave til staten. Man kan også bruke andre betegnelser istedenfor omsetningsoppgave, som mva-oppgave, momsoppgave eller merverdiavgiftsoppgave

Årsavslutning 2017 - frister registrering og innsending . Året 2017 begynner å nærme seg slutten og dermed også årsavslutning for regnskapsåret 2017. UiT Norges arktiske universitet skal avlegge årsregnskap for 2017 etter grunnleggende regnskapsprinsipper. Dette innebærer blant annet en fordeling av inntekter og kostnader til d Omsetningsoppgave 2017. Mva/moms fra 01.01.2017 - Uni Micro Kundesenter. Viktig endring i Omsetningsoppgaven for MVA - Vekstra. Slik MVA-registrerer du foretaket ditt | Frilansinfo.no. Omsetningsoppgave 2017 Hattfjelldal kommune frister sykepleiere med bonus på 100 000 kroner, barnehageplass, kommunal bolig og begynnerlønn på 435.800 kroner Datasvar - Zirius og de nye MVA-reglene i 2017. Regnxpats- Delgado Regnskaonsulent, Madlaveien 10 Mva/moms fra 01.01.2017 - Uni Micro Kundesenter. Ny ordning for importmerverdiavgift og ny omsetningsoppgave Regelendringer fra 1. januar 2017 - Sticos - Innovativ Regnxpats- Delgado Regnskaonsulent, Madlaveien 10.

Omsetningsoppgave Enkeltmannsforeta

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet Tvangsmulkt gjeninnføres fra november. 05.11.20. Skrevet av Regnskap Norge . Del Skattedirektoratet har under korona-krisen hatt en løpende oppdatert samleside for skattemessige konsekvenser av krisen. Nedenfor gjengir vi innholdet, oppdatert pr 2. Fra 2017 vil bestemmelsene være i ny skatteforvaltningslov og ny forskrift. Innberetning av merverdiavgift vil bli strengere med høyere gebyrer og pålegg om månedsrapportering ved vesentlige brudd. Fra og med 01.01.17 heter mva oppgaven skattemelding for mva (mva-meldingen). Frister for innbetaling og levering vil ikke endres Fristene en mervediavgiftspliktig virksomhet har til å levere inn mva-oppgaven, kalles for en MVA-terminer.Det betyr at man skal innbetale eventuell skyldig merverdiavgift.. Skatteetatens frister for mva-oppgaven må overholdes av alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Differansen mellom kjøpsmoms og salgsmoms bestemmer dette Ny omsetningsoppgave fra 2017 - mva-melding. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding for merverdiavgift fra 2017. Den nye mva-meldingen får 19 poster, noen av dem er nye og noen av dem er endret fra dagens oppgave. Den viktigste endringen er at merverdiavgift ved innførsel av varer skal rapporteres i den nye meldingen

Slik skal momsmeldingen fylles ut Skattebetalerforeninge

Frister for arbeidsgiveravgift. Når man er arbeidsgiver, er det mange frister i regnskap som man må følge med på. De fleste arbeidsgivere vil ha regnskapsførere som holder kontroll på økonomien for dem og som vil fortelle dem når disse fristene er. Men det kan uansett være godt med en oppfriskning Dommerlister og frister; Dommerlister. Foto: Ole Walter Sundlo For årets resterende utstillinger vil vi søke å lage tilpassede arrangement i henhold til smittevernreglene. Informasjon kommer. (Artikkel oppdatert 17. september) Utstillinger fra.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU sist endret ved forordning (EU) 2019/1828). Endringer: Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744, 20 april 2017. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen) på skat.dk/corona. Fristen den 1. september 2020: Vær opmærksom på, at din virksomhed skal indberette og betale for både 1. og 2. kvartal 2020, hvis du ikke allerede har indberettet og betalt for 1. kvartal DNBs betalingsfrister. 22.12: Siste dag for å få utført inn- og utlandsbetalinger før 24.12. Vanlige frister både innland og utland. 23.12: Lørdag, er ikke betalingsdag i Norge. Det handles ikke norske kroner. Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 27.12.2017 (første bankdag etter julaften) Den nye oppgaven kalles «Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)» og erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift Bakgrunnen for endringene: Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift, og avregnes.

Mva-melding for alminnelig næring - Skatteetate

ThiamineMomsoppgave Frister 2016. Viktige frister for a-melding 2017 | Skattebetalerforeningen. Forskjellen på fritak og unntak fra MVA Maja leverer omsetningsoppgave | FRK. ENES. Russisk momsdeklarasjonsprosedyre for utfylling. Slik Nå kommer fakturaen for eiendomsskatt i postkassen. Petroleumsskatt på 53,5 milliarder kroner for. Frister årsoppgjøret - skattemelding og næringsrapport. Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Frist for å levere skattemelding med vedlegg er 31. mai 2020 Frister for hvert enkelt kvartal Per 3. kvartal 2020 (jan-sep): Tirsdag 20. oktober (kan rapportere fra onsdag 7.oktober kl 12.00). Per 4. kvartal 2020 (jan-des): Onsdag 20. januar (kan rapportere fra mandag 11. januar kl 12.00) Vi tilbyr momsrepresentasjon, regnskap- og lønnstjenester samt skatt for utenlandske selskap som gjør forretning i Norge

Dette dokumentet beskriver myndighetenes krav til det som rapporteres som vitenskapelige 2020-publikasjoner i helseforetakene, forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten, instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Formålet er å tilrettelegge for en ensartet registrerings- og rapporteringspraksis ved institusjonene

Omsetningsoppgave alkohol - 2017. Steg 1 av 5. Omsetningsoppgave og forhåndsberegning for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Alle bevillingshavere er pliktige til å levere omsetningsoppgave, jfr. Alkoholforskriftens § 6.3. Alle gebyrer og satser er vedtatt av kommunestyret i Moskenes kommune Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes av mva-melding fra 2017 12.09.16 | Nyheter Nytt for mva-registrerte: Fra 1. januar 2017 må regnskapssystemet ditt være oppdatert og tilpasset mva-meldingen Frister Publiseringer Konferanser og møter Fagfornyelsen - nye læreplaner Å nei! Det finnes ingen kalenderhendelser fra valgt startdato; Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send. I denne kalenderen har vi satt opp frister som er viktige for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn, bokføring, rapportering, årsregnskap med mer. I kalenderen finner du også innrapporteringsdatoer for a-meldingen

Praktisk skatte- og regnskaurs Bodø

Frister og krav til virksomhetenes rapportering til statsregnskapet 2019 gjennom året og ved årets slutt framgår av Finansdepartementets rundskriv R-11/2018 av 28. november 2018. Riksrevisjonen skal ha kopi av regnskapsrapporten per 31. desember Lønnsoppgjøret 2017 for Spekter ble innledet 4. april 2017, og de sentrale partene ble enige om fristene for gjennomføringen av de lokale forhandlingene. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun forhandles om økonomi, ikke om tekst A frister serves both as a friend and a sister. This word is most commonly used between twins, for they are usually incredibly close and are both friends and sisters. A frister is the ultimate companion who you may share inside jokes with, make lunches for, and watch ridiculous movies with I praksis begynner nå frister som har vært satt på pause nå å løpe. § 140.Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar. I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger som er Continue reading Frister for månedsvis afregning af moms 2017/18. Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det. Frister for momsindberetning; Afregningsperiode

Altinn - Rapportering og betaling av mv

 1. Bruker du Nettbank Bedrift, må utbetalingene som kjøres være godkjent (bekreftet) før kl. 14.00 den 29. desember, for å være med på kjøringen for 2017. Årsoppgaven finner du i nettpostkassen i begynnelsen av januar. Bankens åpningstider. Vi holder stengt julaften, og 1.-2. juledag
 2. Kulturrom holder sommerstengt kontor i hele juli og er tilbake 3. august. Her finner du informasjon om frister for utbetaling og saksbehandling. Frister Kulturrom holder sommerstengt i juli måned. Ønsker du utbetaling av tilskudd eller forskudd før kontoret stenger? Rapport Read Mor
 3. Moms frister 2019 > Moms frister 2019 Kvartals Moms Okt Kvt.2018 skal være afregnet d.01. marts 2019 Jan Kvt.2019 skal være afregnet d.03. juni 2019 Apr Kvt.2019 skal være Se alle de nye frister her på side
 4. OMSETNINGSOPPGAVE FOR SALGSBEVILLING 2017 Journalr: 694/2018 Dokumentrekkefølge i sak: 19 Dokument tittel: OMSETNINGSOPPGAVE 2017 Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt.
 5. arvarianten. Følgende frister er viktige for studenter på se
 6. Fristen for å søke om lån og stipend er 15. november for haustsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Fristen for å melde endringar er innan perioden med lån og stipend / studieåret er avslutta

Momsregler og frister - DN

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017. Postet 19/12/2016. Den nye skatteforvaltningsloven som gjelder fra 2017 gir felles forvaltningsregler for alle skatter, herunder merverdiavgift. Tidligere var bestemmelsene om omsetningsoppgaven i merverdiavgiftsloven kapittel 15 Frister ved studiestart Tidligere. Betale semesteravgift og registrere deg. Tid: 1. sep. 2020. Frist for å betale semesteragiften og registrere deg er 1. september. Les mer Søke om tilrettelegging til eksamen. Tid: 1. Frister Publiseringer Konferanser og møter September 2020. 4. sep - 31. des . Frist Elevundersøkelsen. Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send. Nye frister for produksjonstilskudd. Posted on 1. august 2017 16. januar 2018 Author Kristine Skaiaa Born Leave a comment. Vi minner om nytt system for søknad om produksjonstilskudd. Det er ingen frister i august men søknadsfristen er 15. oktober med telledato 1. oktober

Tap på fordringer-frister; Utgående fakturafrister; Virksomhets-rapporteringsfrister; MVA-fristen - februar 2020 Tid: 12. feb. 2020. Siste levering av omposteringsbilag i leverandørreskontro, herunder MVA-omposteringer. Publisert 22. des. 2015 14:48 - Sist endret 30. mars 2020 13:50. Del på e-post. Del. Hvilke frister og viktige dager må jeg huske på? Visma har en kalender som inneholder utvalgte økonomiske merkedager med viktige frister. Velg de datoene som er aktuelle for din bedrift og importer disse over i din egen kalender Spillemidler for 2017- Frister Ta kontakt med kommunen for nærmere veiledning. Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2017 - ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - eventuelt rehabilitering Omsetningsoppgave for alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (høyst 4,7 % alkoholinnhold) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (fra 4,7 til 22 % alkoholinnhold) gårdssalg. Alkoholholdig drikk gruppe 2 (fra 4,7 til 22 % alkoholinnhold) gårdssalg. Created Date: 12/4/2017 3:26:11 PM. Rapportering av omsetningsoppgave frukt og grønt for godkjente omsetningsledd. Frist: 15.02.17. Innen 15. februar hvert år må godkjente omsetningsledd sende inn årsoppgaven til arsoppgave@landbruksdirektoratet.no.. Veiledning til hvordan årsoppgaven skal innrapporteres (Rettleiing - årsoppgåver frå omsetningsledd for frukt og grønt).. Regneark som kan brukes i innrapporteringen av.

Skattemeldingen for 2017 er endelig her. Få med deg vår spare- og investeringsøkonom, Victoria Terjesen, sine tips for hva du bør sjekke ekstra nøye og hvilke fradrag du kan få. Publisert april 11, 2018 av Victoria Terjesen. til toppen. ODIN Forvaltning er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS Fra og med 1. januar 2017 endres dagens ordning med betaling av innførselsmerverdiavgift ved import til Norge. Fra samme tidspunkt erstattes også dagens omsetningsoppgave «Alminnelige omsetningsoppgave» med en ny mva-melding «Skattemelding for merverdiavgift» Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av ny Skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen får 19 poster. I dagens mva- oppgave er det 11 poster. Hva endringen innebærer for deg med Visma Global. Endringen innebærer at alle Visma Global- kunder må oppgradere til minimum versjon 11 av Visma Global innen 31.12.2016 Omsetningsoppgave for merverdiavgift i nytt format fra 2017 ‎11-09-2016 01:57 Som kjent blir det store endringer på omsetningsoppgave fra og med 1. termin 2017

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 ‎16-09-2016 12:01. Hei, Ser dere har skrevet en blogg-post om MVA endringene som kommer fra 1. januar 2017, men dere skriver ikke at eAccounting er oppdatert til da med de nye endringene Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling. Publisert: 01.03.2017 kl 14:28. Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De.

Skattemeldingen 2017 Dette er nytt i årets skattemelding Og dette er fristene du må vite om. RING ETTER HJELP: Snart får du skattemeldingen for 2017. Spørsmål som dukker opp mens du fyller ut og sjekker opplysningene kan du få svar på ved å sjekke Skatteetaten.no eller ringe kundeservice Innlegg om Ny omsetningsoppgave skrevet av runelavik. Legg merke til artikkel om «Merverdiavgift - Viktige endringer i 2017», denne er viktig for alle som er momsregistrerte.Det vil komme en helt ny momsoppgave fra 1. januar 2017, der viktigste endringene er knyttet til at innkrevingen for mva ved innførsel blir flyttet til Skatteetaten og til omsetningsoppgaven

Altinn - Merverdiavgift (mva/moms) - alminnelig mva-meldin

Frister for betaling før nyttår Skal du betale noe som skal være registrert hos mottakeren før 2018 er siste frist fredag 29. desember klokka 1330. Dette gjelder også innbetaling til BSU for å oppnå skattefradrag for 2017 Description. Viktige datoer for NM for Ungdomsbedrifter. 24. mars - Frist for påmelding og for innlevering av konkurransemateriell til nominasjonskonkurransene (Se konkurransekriteriene) 7. april - Frist for påmelding til NM (navn på elever og lærere) og innlevering av konkurransemateriell til konkurransene med deltakelse/utstilling på NM. NB! Det er Ungt Entreprenørskap i fylket som er. Skattemeldingen 2017 Nå kan du sjekke skattemeldingen Slik logger du inn, og finner ut om tallene er riktige. PENGER IGJEN PÅ SKATTEN: Logg deg inn på skattesidene og sjekk skattemeldingen for 2017 for å finne ut om du fikk penger igjen på skatten eller ei. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke NY SKATTEMELDING MVA FOR 2017 Fra og med 1. januar 2017 gjelder ny skattemelding for mva (tidligere momsoppgaven). Vi anbefaler at alt av produserte timer og registrerte utlegg for 2016 faktureres innen den 15. januar 2017 med fakturadato 31.12.2016. Husk å overstyre fakturadatoen og perioden fakturaene oppdateres i

OBS! Ovennevnte frister gjelder også overføringer til BSU-konto for inntektsåret 2017. Overføringer mellom egne konti og til andre konti uten KID i vår bank vil være disponible på mottakers konto umiddelbart, såfremt betalingen legges inn med forfall samme dag. Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser en god jul og et godt nyttår History. Frister & Rossmann was founded in 1864 in Berlin by Gustav Rossmann and Robert Frister. The UK importer was sued by the Singer company in 1883.. The company became Germany's largest sewing machine manufacturer, until 1902.. The London agent was shut down during World War I. Currently, the company is owned by SMD Retail Limited, the parent company of Sewing Machines Direct Frister før jul. Musikkutstyrsordningen 26. oktober 2017 Aktuelt. 25. november: rapporteringsfrist for alle søkere som fikk innvilget tilskudd høsten 2016. Det er mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist, send da en epost til post@utstyrsordningen.no

LIT4300A - Høst 2017 Frister. 16. oktober: Skriv en e-post til c.t.refsum@ilos.uio.no og knut.stene-johansen@ilos.uio.no Der du skriver Min foreløpige tittel til semesteroppgaven er.. Vennlig hilsen. En mva-termin er fristen en mervediavgiftspliktig virksomhet har til å levere inn mva-oppgaven, og ved en mva-termin skal man innbetale eventuell skyldig merverdiavgift.. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter må overholde Skatteetatens frister for levering av mva-oppgaven, som er oversikten over hvor mye virksomheten skal betale eller få tilbakebetalt i mva Viktige frister. 10. mars Årlig moms frist 10. april Moms frist for fiskere og bønder; 30. april For privatpersoner: frist for innlevering av skattemelding (samme som selvangivelse); 31. mai For enkeltpersonforetak ansvarlige selskap og aksjeselskap: frist for innlevering av skattemelding (samme som selvangivelse); VIKTIG. 01.01.2017 innførte Skatteetaten strenge straffetiltak i form av. Flere artikler tagget med omsetningsoppgave. 22.03.2017. Ny omsetningsoppgave for mva... men frister og levering er som før. Ansvarlig redaktør. Iver Gamme. Redaksjonssjef. Karl Erik Berge. Desksjef. Sven Ove Sørhus. Journalister. Linda Sunde

Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt - Skatteetate

Politiet bryter egne frister - voldtektsofre må vente stadig lengre Saksbehandlingstiden har skutt i været for både de groveste voldssakene og voldtektssaker de siste fem årene Norge: Frister som normalt, men på grunn av ekstra mange julehilsner/pakker i julen bør du beregne noen dager før. Danmark: 15. desember; Finland: 16. desember; Island: 17. desember; Sverige: 18. desember; Europa og resten av verden: se oversikt i PDF-filen. Se hvilke land det IKKE kan sendes pakker til på grunn av korona-situasjonen Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av ny Skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen får 19 poster. I dagens mva- oppgave er det 11 poster. Endringen innebærer at alle Visma Global- kunder må oppgradere til minimum versjon 11 av Visma Global innen 31.12.2016 Vi minner om følgende frister 2017: Tilskudd til ungskogpleie: 01.12.2017. Skogfond (for registrering og utbetaling i 2017): 15.12.2017. Ekstra innbetaling av skogfond via Altinn: 06.02.2018 (via landbrukskontoret: 31.01.2018) Les mer om ordningene på våre sider om skogtilskudd og skogfond

Mandag 11. september: innlevering av tema for bacheloroppgaven innen kl. 12 i Fronter. Fredag 13. oktober: innlevering av selvvalgt pensum innen kl. 12 i Fronter. NB: Da må du ha rettet opp alle manglene som faglærer har påpekt og fått godkjent endringene. Siste frist for rettelser finner du her. Onsdag 8. november: innlevering av semesteroppgaven innen kl. 12 i Inspera og Fronter og 2. FHSR-rundskriv 04-17 Diverse frister 15.01.2017 Emne Frist Til/fra Hvordan Arbeidstakerregister, tilsetting, endret arbeidstid, slutt Innen 7 dager NAV Eget skjema Tilsetting, endring i tilsettingsforholdet, slutt Siste dato i hver måned Statens Pensjonskasse Eget skjema Lønnsutbetaling 12. i hver måned Arbeidstake

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen.. Importører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal fra 2017 rapportere innførselsmerverdiavgiften direkte i mva-oppgaven.Mva-oppgaven har også endret navn til «Skattemelding for merverdiavgift», forkortet «Mva-meldingen», fremdeles RF-0002 / RF-0004 Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1.1.2017 og gjelder for alle skatte- og opplysningspliktige. Denne artikkelen er for øvrig oppdatert med noen endringer som trår i kraft fra og med inntektsåret 2019

5 ting du må vite om momsen - DNB Nyhete

Logg inn. Skjemaet er utilgjengelig. Dette skjemaet er ikke lenger tilgjengelig Maja leverer omsetningsoppgave Leave a comment. 2017-03-03 by FRK.ENES. Drømmen er jo å bare drive fant og fjaseri og være kreativ og arbeide som en helt. Men virkeligheten inntar meg et par ganger i året, da det er innleveringsfrister for ett eller anna i Altinn Frister med reisegavekort på 20.000 kroner av Vegard Knudsen på 5. september 2017 i HUNT4 med Ingen kommentarer Mandag 4. september ble feltstasjonen for Levanger, i gamle Skogn helsetun, åpnet av ordfører Robert Svarva Omsetningsoppgave - Skjenking av alkoholholdig drikk Navn på skjenkestedet Bevillingshaver Org.nr. Adresse Postnummer/poststed Telefonnummer E-postadresse Antall skjenket liter alkoholholdig drikk Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Forventet omsetning 2018 Faktisk omsetning 2017 Frist for innsending: Torsdag 1. mars 201 Fabrikken frister ikke bare med garantier som varer bilens levetid, men også gratis nettoppkopling like lenge. Heller ikke når det gjelder salget av bilene følger den kinesiske fabrikken vanlig oprift: Mye av salget vil skje på nett, og du får levert bilen på døra hjemme når den er ferdig fra samlebåndet

Frister - Kontohjel

 1. forMVA-registrerte virksomheterNy skattemelding for merverdiavgift fra 2017 erstatter dagens omsetningsoppgave. Merverdiavgift ved innførsel oppgis og avregnes på den nye skattemeldingen.Frister for rapportering og betaling blir som for annen merverdiavgift i dag, og gjøres opp med Skatteetaten
 2. istrativt ansvarlige for å sette deg på venteliste. Publisert 26.10.2017. Frister; Opptakskrav; Påmeldingsskjema; Påmeldings- og betalingsbetingelser; Overnatting; Kontakt oss. Kontaktinformasjon
 3. st 100 000 kroner
 4. Omsetningsoppgave 2017 - oppsigelse av salgsbevilling: MARKED GRUPPEN AS EPHORTE5 2018/902: 26.02.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave 2017 - alkohol - Coop Prix Vestfossen: COOP VESTVIKEN SA EPHORTE5 2018/902: 26.02.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave 2017 - alkohol - Coop Marked Hokksun
 5. Frister og krav til virksomhetenes rapportering til statsregnskapet 2018 gjennom året og ved årets slutt framgår av Finansdepartementets rundskriv R-11/2017 av 12. desember 2017. Riksrevisjonen skal ha kopi av regnskapsrapporten per 31. desember
 6. Forbehold. Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt. Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS
 7. Oslo Børs (Børsen) har med sitt sirkulære 4/2016 fjernet kravet om kvartalsrapportering for selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Nye regler gjelder fra og med 2017 og kommer etter at Finansdepartementet 25. november opphevet kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften for børsnoterte selskap, som en følge av justerte EU-regler

Frister for sending av julepost 2016. Posted on 18. november 2016 by mblao — No Comments Next → Next post: Parkeringssøknader 2017. Primary Sidebar Widget Area Søk. Search for: Search. Kalender Altinn er for øyeblikket ikke tilgjengelig Vi beklager dette og åpner så raskt som mulig. Prøv igjen senere 2017/87 Sakstittel: Skjenkeavgift - bevillingsavgift 2016 - 2020 Løpenr 30 Dokument tittel: Omsetningsoppgave 2018 Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Ovennevnte frister gjelder også overføringer til BSU-konto for inntektsåret 2019. De beste ønsker for julen og det nye året! Flere nyheter. Logg inn: Nettbank. Nettbedrift. eSignering. 38 32 00 00 Fra utlandet: +47 38 32 00 00 Vi tror vi spiser sunt. Men på hjemmekontor frister det ikke like mye med epler og tomater. Vi spiser mindre frukt nå under koronaperioden. Vi går sjeldnere til butikken og lunsjer ved kjøkkenbordet i stedet for kantinen

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr - Salg, servering og

 1. Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttå
 2. Frister - Partner Revisjo
 3. Viktige datoer for næringsdrivende 2017 JIThomasse
 • Adria adora.
 • Tanzschule wöbbekind preise.
 • Busfahrplan vrr.
 • Töpfe für fleischfressende pflanzen.
 • Volkswagen golf sportsvan comfortline.
 • Parship aktion 2018.
 • Robert falcon scott south pole expedition.
 • Grønn bladlus.
 • Balkan sandefjord utkjøring.
 • Kjølebag xxl.
 • Møbeltrekk til hagemøbler.
 • Fjellturer senja.
 • Ikea sjeselong.
 • Helle sølv.
 • Østfold bompengeselskap elbil.
 • Stadt leipzig stellenangebote hausmeister.
 • Elektra daredevil.
 • Urinveisinfeksjon som ikke forsvinner.
 • Süddeutsche zeitung magazin abo.
 • Vinyl sale.
 • Trondheim fekteklubb.
 • Våtromsnormen pdf.
 • Google forms shuffle question order.
 • Kortingscode ticketveiling maart 2018.
 • Osteria calabrisella speisekarte.
 • Peppes pizza karl johan.
 • Causas del franquismo resumen.
 • Cessna 210.
 • Dårlig væskebalanse symptomer.
 • 60 napos előrejelzés.
 • Pvs bergen lønn.
 • How to reset your whole computer windows 10.
 • Sigma 1t løsningsforslag kapittel 1.
 • Verdens kraftigste orkaner.
 • Türkçe dublaj film izle 2015.
 • Webcam aue blauer engel.
 • Internasjonale miljøorganisasjoner.
 • Rådmann finnøy kommune.
 • Augenarzt geislingen fritz.
 • Omnsfjellet hemnekjølen.
 • Innsyn forretningshemmeligheter.