Home

Locke samfunnskontrakt

John Locke var en engelsk filosof og grunnleggeren av den engelske erfaringsfilosofien, eller empirismen, som var en reaksjon mot den herskende rasjonalismen, forfektet av blant andre René Descartes (1596-1650) og Baruch Spinoza (1632-1677). Locke var lege og pedagog og underviste i klassiske språk og moralfilosofi ved Universitetet i Oxford fra 1659 Samfunnskontrakt innebærer derfor å kun gi fra seg rettigheten til selvtekt, ifølge Locke. Individer skulle ikke drive med vigilantevirksomhet. Å kreve at folket skulle gi opp flere rettigheter enn selvtekt, ville være en dårlig avtale og stride mot ideen om et rettferdig samfunn

Samfunnspakten, betegnelse brukt i politisk filosofi, særlig på 1600- og 1700-tallet av de såkalte kontraksteoretikerne, om en postulert avtale mellom individene i den såkalte naturtilstanden om å etablere et samfunn. De mest kjente samfunnspaktsteoretikere er Johannes Althusius, Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Et av den sistnevntes hovedverker er Du Contrat Social (Om. Samfunnskontrakt. Fra Jusleksikon.no. Hopp til: navigasjon, søk. John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau beskrev samfunnskontrakten (Du Contract Social, 1762) som en pakt der enkeltindivider underkastet seg folkeviljen og dette la grunnlag for folkesuvereniteten Kontraktsteori, en familie av teorier innen politisk filosofi som prøver å forklare grunnlaget legitim politisk autoritet gjennom en idé om en samfunnskontrakt.

John Locke - Store norske leksiko

 1. John Locke (født 29. august 1632 i Wrington ved Bristol i England, død 28. oktober 1704 i Oates i Essex) var en engelsk filosof og lege.Innenfor epistemologien er Locke ansett som den første av de britiske empiristene.I forbindelse med samfunnskontraktteorien utviklet han et alternativ til Thomas Hobbes' naturtilstand og hevdet at staten bare var legitim om den erkjente folkets samtykke, og.
 2. Samfunnskontrakt. Hopp til navigering Hopp til søk. Samfunnskontrakten er eit omgrep brukt innan politisk filosofi. Omgrepet blir brukt om ein tenkt Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jacques Rousseau er gjerne dei mest kjende filosofane som har skrive om dette
 3. Locke inspirerte mange av opplysningstidens politikere og tenkere. Han holdt også liberale verdier høyt. Den amerikanske grunnloven ble påvirket av hans ideer. Også i Frankrike var det mange som leste Lockes skrifter. Den franske politiske tenkeren Charles Montesquieu omsatte mange av Lockes tanker til politiske styringsprinsipper
 4. John Locke. John Locke ga inspirasjon til de franske filosofene. De franske tenkerne fikk vesentlige impulser fra engelskmannen John Locke, som hadde kritisert eneveldet. Samfunnstyringen må bygge på en samfunnskontrakt mellom de styrende og de som blir styrt. Folket består av.
 5. Locke (1632 -1704) var til å begynne med mer interessert i litteratur og naturfag enn filosofi, hans interesse for filosofi ble ikke vekket før han kom over Descartes' verker.. Man kan si at Lockes filosofi på overflaten ser ut som om den er sterkt forkjellig fra Descartes', men dersom man går litt nøyere inn på den, viser det seg at det er store likhetspunkter
 6. Til: Kongen i Statsråd Emne: Deres oppsigelse av samfunnskontrakt Samfunnskontrakten er en sosialpolitisk filosofi fra 1600-tallet som sier at vi alle frivillig eller implisitt underordner oss staten gjennom en tenkt kontrakt med samfunnet. Vi som individer inngår en samfunnskontrakt fordi det er tryggere i et ordnet samfunn (staten er m.a.o. et resultat av en frivillig kontrakt mellom.
 7. Locke beskriver derfor naturtilstanden, forstått på samme måte som hos Hobbes, som en mer attraktiv tilstand. Skjønt Locke legger et mer positivt menneskesyn til grunn, anerkjenner han en fare for frihet, liv og eiendom i en slik naturtilstand, i mangel på lover og myndigheter

Den klassiske samfunnskontrakten - Liberalere

samfunnspakten - Store norske leksiko

 1. Locke innså imidlertid at den gamle naturrettstenkningen var vanskelig å få til å passe inn i det moderne pluralistiske samfunnet i Europa etter reformasjonen, religionskrigene og den moderne humanismens inntog, sier Syse. Men allerede på 1300-tallet skjedde det et skifte i selve tenkningen, innledet av den engelske teologen William av Ockham
 2. Thomas Hobbes (født 5. april 1588 Westport - senere en del av Malmesbury - i Wiltshire i England, død 4. desember 1679 på Hardwick Hall i Derbyshire) var en engelsk filosof. Han er mest kjent for sitt hovedverk Leviathan, der han søker å rettferdiggjøre staten og vise hvordan det er vår plikt å lyde den.Han gjør seg her til talsmann for eneveldet og statens ubegrensede makt
 3. Er det noen John Locke eksperter/kjennere her? Jeg har et par-fem spørsmål vedrørende visse ting i hans Second Treatise, men da jeg er usikker om det er noen her som kan/vil hjelpe, kommer jeg med spørsmålene litt senere, dersom noen sier ja
 4. Slik Locke ser det, er det i visse tilfeller lov å kaste kongen. Borgerne må derfor ikke gi fra seg all våpenmakt. Locke frykter heller ikke at den politiske orden går i oppløsning straks et maktvakuum oppstår, som når en konge blir avsatt. Men så har han, til forskjell fra Hobbes, et heller positivt menneskesyn

Samfunnskontrakt - Jusleksikon

 1. Som et resultat av de mer rasjonelle og sekulære filosofiske idéene som ble kjent i Vesten før og under renessansen, begynte nye holdninger å komme til uttrykk.Under opplysningstiden og den begynnende kapitalismen ble folk mer opptatt av å leve et godt liv på jorden fremfor å følge de tidligere så utbredte moralnormer som består i ydmykhet, selvoppofrelse og forberedelse til livet.
 2. For to år siden satt jeg i Trondheim og leste til ex.phil-eksamen. Jeg leste om Hobbes, Locke, samfunnskontrakt og naturtilstanden. Hobbes og Locke hevdet nemlig at mennesket i begynnelsen av sin eksistens levde i en lovløs tilstand; det var alle mot alle og den sterkeste overlevde. Nyere forskning har vist at mennesket sannsynligvis samarbeidet god
 3. Få mennesker har gitt bedre oprifter på det gode liv enn Jean-Jacques Rousseau. Snodig nok fulgte han selv ikke et eneste ett av sine egne klokskapsråd. Det gjør jo ikke oss noe. Men de som.
 4. Som Hobbes mente Locke at statens viktigste oppgave var å sikre innbyggerne grunnleggende naturlige rettigheter Thomas Hobbes of Malmesbury (født 5. april 1588, død 4. december 1679), i enkelte ældre tekster Thomas Hobbs of Malmsbury var en engelsk filosof og politisk teoretiker
 5. John Locke (1632-1704) Naturgitte rettigheterEn av de tidligste opplysningsfilosofene var engelskmannen John Locke (1632-1704). Selv om det enkelte individ kanskje ikke var enig med folkets allmennvilje var det bundet gjennom en samfunnskontrakt og måtte følge denne

John locke filosofi no. John Locke (født 29. august 1632 i Wrington ved Bristol i England, død 28. oktober 1704 i Oates i Essex) var en engelsk filosof og lege.Innenfor epistemologien er Locke ansett som den første av de britiske empiristene.I forbindelse med samfunnskontraktteorien utviklet han et alternativ til Thomas Hobbes' naturtilstand og hevdet at staten bare var legitim om den. John Locke skriver: Min hensikt er å presentere en forståelse av rettferdighet som bygger videre på den velkjente teorien om samfunnskontrakt som vi finner hos for eksempel Locke. det som danner grunnlag for rettferdighet, er det mennesker ville samtykket til Locke, in fact made life, liberty a nd property, his three cardinal rights, which greatly dominated and influenced the Declaration of American Independence, 1776. Analysis of the theory of Social.

Locke og Rousseau bruker også begrepet «naturtilstand» og «naturlov». De har et mer positivt menneskesyn (ikke nødvendigvis mer korrekt) - og Locke sier helt konkret at en samfunnskontrakt som brytes av «kongen» medfører at befolkningen har rett til å gjøre opprør. Dette er et viktig skritt mot det sekulære, «egalitære» samfunn Rawls og Locke forsvarer ideen om en samfunnskontrakt. Rawls mener at offentlige vedtak må representere «public reason 15 ». Definisjonen av denne må være vid nok til å omfatte mangfoldet i samfunnet. Hvis samfunnet representerer denne skal det tungtveiende grunner til for å bryte med de vedtakene som blir fattet JOHN LOCKE: SAMFUNNSKONTRAKT mellom individa og staten: Individa gir styresmakten retten til å styre. FOLKESUVERENITET: All makt utgår frå folket. JEAN-JACQUES ROUSSEAU: ALLMENNVILJEN: Styresmaktene må styre etter folkeviljen. Fridom og sjølvbestemmingsrett står i sentrum. Lovgivinga skal motverke sosial og økonomisk ulikskap John Locke (født 29. august 1632 i Wrington ved Bristol i England, død 28. oktober 1704 i Oates i Essex) var en engelsk filosof og lege.Innenfor epistemologien er Locke ansett som den første av de britiske empiristene.I forbindelse med samfunnskontraktteorien utviklet han et alternativ til Thomas Hobbes' naturtilstand og hevdet at staten bare var legitim om den erkjente folkets samtykke, og Locke‟s doctrine of government by consent of the governed‟,32 with its palatable and contemporarily attractive principles of limitation of government, and prevention of the 22 Grover, above n 13, 543-544. 23 Gough, above n 4, 105. 24 Ibid 128. 25 John Locke, Second Treatise of Government‟ in John Locke, Political Writings (Penguin.

kontraktsteori - Store norske leksiko

John Locke - Wikipedi

John Locke (29. august 1632-28. oktober 1704) var ein engelsk lege og tenkjar i opplysingstida, kjend som «far til liberalismen» og grunnleggjaren av den engelske erfaringsfilosofien, empirisme.Locke var den første til å førestilla seg sjølvet som eit reflekterande medvit i ein kropp. Til forskjell frå Descartes sine tidlegare tankar meinte han menneske var fødd utan medfødde idear. hjemmeeksamen 2018 del gjør rede for forskjellen første- og andreordens oppfatninger og forklar hvorfor andreordens oppfatninger er en forutsetning fo Eneveldet, eller det absolutte monarki, er en politisk doktrine der ubegrenset, sentralisert makt og absolutt suverenitet er gitt til en monark. Monarkens makt er altså ikke begrenset av noen annen makt, slik filosofen John Locke skulle komme til å gå inn for. Ludvig den 14., som styrte Frankrike fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1700-tallet uttrykte det slik: «L'état, c'est.

Kjente filosofer om menneskets frihet og eksistens Thomas Hobbes Hobbes mener at menneskene inngår en uuttalt samfunnskontrakt, der de overfører myndighet til en eneveldig hersker. Hobbes logiske slutning er at idet menneskene, iallfall i de samfunn han kjenner, har inngått en samfunnskontrakt, beviser det i seg selv at denne ordnede tilstanden er foretrukket foran naturtilstanden Den norske stat har brutt sin kontrakt med individet -å skulle sikre, forsvare og ivareta ens interesser. Grunnlovens §§ 110. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide Machiavelli, Hobbes og Locke. et notat om hva man burde kunne om filosofene Machiavelli, Hobbes og Locke. Universitet. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Fag. Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (EXPH0004) Studieår. 2017/201 Locke naturlov. John Locke var en engelsk filosof og grunnleggeren av den engelske erfaringsfilosofien, eller empirismen, som var en reaksjon mot den herskende rasjonalismen, forfektet av blant andre René Descartes (1596-1650) og Baruch Spinoza (1632-1677) The 17 th Century English philosopher Thomas Hobbes is now widely regarded as one of a handful of truly great political philosophers, whose masterwork Leviathan rivals in significance the political writings of Plato, Aristotle, Locke, Rousseau, Kant, and Rawls. Hobbes is famous for his early and elaborate development of what has come to be known as social contract theory, the method of.

samfunnskontrakt. Ingen av spørsmålene er vesentlig vanskeligere enn det andre, om enn det Locke, Rousseau m.fl) syn på hvorvidt samfunnets deltakere i overgangen fra naturtilstand til stat overgir hele eller bare deler av sin suverenitet til suverenen Grunnen til at mennesker vil etablere en felles politisk orden, er i følge Locke at de på den måten utvikler og forsterker sin frihet. For Lockes teori om frihet dreier seg ikke bare om det negative er innført som den sentrale betingelsen for den løpende maktutøvelsen, etter at en samfunnskontrakt er blitt inngått samfunnskontrakt på engelsk. Vi har én oversettelse av samfunnskontrakt i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Thomas Hobbes (5. april 1588-4. desember 1679) var ein engelsk filosof.Han er mest kjend for hovudverket Leviathan, som han gav ut i 1651, der han freistar å rettferdiggjere staten og vise korleis det er vår plikt å lyde den.Han gjer seg her til talsmann for eineveldet og staten sin uavgrensa makt. Hobbes var den første som opererte med omgrepet samfunnskontrakten

God besvarelse på semesteroppgave, roset av øvingslærer. Gode sammendrag av Hobbes, Locke, og Rousseau og sammenlikning av dem. Spesielt fokus på samfunnskontrakt og naturtilstand. Også relevant for exphil. NOK 25.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne Innlegg om samfunnskontrakt skrevet av pwwilmo. Kvinnherad kommune; Norges største hjortekommune, Hardangerfjordens maktsentrum opp gjennom tidene og viktigste sjøfartsområde Hanne Amanda Trangerud. 6 . Det norske samfunnets Leviatan. Den norske befolkning har generelt stor tillit til myndighetene. Kan konsekvensen bli at demokratiet undergraves Men mens Locke og fysiokratene bygget sin tenkning på naturretten brøt Smith i stor grad med denne. Han var for mye av en empiriker. Han stilte seg også skeptisk til idéen om en samfunnskontrakt og brøt med denne gamle tradisjon fra Hobbes og Locke. Det fantes ikke noen grunn til å tro på en opprinnelig kontrakt, hevdet han J. Locke: Samfunnskontrakt og folkesuverenitet. Mente at individene i en stat ifølge samfunnskontrakten skulle gi fra seg retten til å styre til myundighetene. Rooussau: Mente at allmennviljen, et fellesskap til beste for alle individer i et samfunn

Start studying Historie: opplysningstid og revolusjoner. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Se Locke med Norsk Tekst. Filformat : AVCHD 1080p HDTV Sertifisering : Gratis og lovlig Lengdegrad : 2t 36 min Språk : Norwegian - Engelsk NO, SV, DA, PL, WL, FN, TI, IF Stilling : 5.6/10 (11973 stemmer) Totale nedlastinger : 654 Leviathan er en bok skrevet i 1651 av den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679). Det er en av de mest berømte og innflytelsesrike bøker skrevet innen politisk filosofi.Boka, hvis full tittel er Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil, oppkalt etter den bibelske Leviatan i Jobs bok.Boken ble utgitt i 1651, det året den engelske.

Historie Vg2 og Vg3 - Opplysningstidens idégrunnlag og

Tenkere og ideer: filosofiens historie fra antikken til vår egen ti Start studying Historie_Opplysningstid. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools BmOnline Diskusjonsforum Norge. Hunting white tie crimers- (White collar crime) Globalisering = organisert TERROR. Nei til det Globale helvetet, blodbadet made in AP, USSRome

Video: Opplysningsfilosofene - Wikipedi

Ut av denne elendigheten vokser samfunnet ved at menneskene frivillig binder seg til en samfunnskontrakt: en slags fredsavtale som ender naturtilstanden av evig krig. Det er ikke vanskelig å se at menneskene definitivt har alt å tjene på å inngå en slik kontrakt, ikke minst fordi Hobbes også antar at menneskene er fundamentalt like, hvilket innebærer at hver enkelt er svært utsatt Sjekk Thomas Hobbes oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Thomas Hobbes oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

John Locke - Filosofi

 1. (Locke, Hobbes, Kant, Rawls) Den kontraktetiske tradisjon om normativ legitimitet hevder at institusjoner, regimer og andre gitt sitt samtykke til, i form av en samfunnskontrakt. Selv om ingen må ha vektig grunn til å motsette seg samfunnsinstitusjonene, kan det
 2. locke og hobbes var inne på det, men de vektla det etiske fremfor det biologiske, noe som for så vidt ikke er så rart med tanke på den begrensede kunnskapen de hadde til rådighet på den tiden. mitt (og også Locke og Hobbes) poeng er at mennesket går inn felleskapet fordi det gjør det enklere for det å overleve og bringe genene videre
 3. De franske tenkerne fikk vesentlige impulser fra engelskmannen John Locke, som hadde kritisert eneveldet.Samfunnstyringen må bygge på en samfunnskontrakt mellom de styrende og de som blir styrt. Folket består av frie individer som har visse naturgitte rettigheter.Blant disse er retten til liv og frihet, retten til eiendom og retten til å tenke og si hva en vil. Det er hos folket makten.
 4. som ligner mest på vår tids samfunnskontrakt. Fordi mennesket var skapt i Guds bilde, mente John Locke at mennesket ikke var et vilt dyr, men hadde fornuft og samvittighet til frivillig å gi fra seg makt. Uten den beskyttelse en statsmakt kunne gi, ville mennesket stadig bli utsatt for overgrep
 5. Inspirasjonen er hentet fra den engelske filosofen John Locke. Han skrev sine verker på 1600-tallet som handlet om ideer om samfunnskontrakt og folkesuverenitet. Jean - Jacques Rousseau tok utgangspunkt i ideene til John Locke, men han var uenig i at individene i en stat i følge samfunnskontrakten skulle gi fra seg retten til å styre til myndighetene

Locke var den som introduserte folkesuverenitetsprinsippet (folkets vilje skal komme fram = flertallet skulle bestemme). Samfunnskontrakt: folket her gir makt gjennom valg til de som skal styre. Montesquieu: Maktfordelingsprinsippet, tredeling av makten (utøvende=regjering, lovgivende=storting og dømmende=domstol) Inspirasjonen er hentet fra den engelske filosofen John Locke. Han skrev sine verker på 1600-tallet som handlet om ideer om samfunnskontrakt og folkesuverenitet Den franske revolusjon handlet om frihet, likhet og brorskap, men ikke for alle John Locke (1632-1704) mente at alle individer har rett til eiendom, frihet, og til å tenke og si hva de vil. De som sitter ved makten får sin makt fra folket, på betingelse av at de beskytter folkets rettigheter ; Det Norske Akademis ordb John Locke. kritiserte endeveldet. engelskmann. samfunnstyringen burde bygges på en samfunnskontrakt mellom de styrende og de som ble styrt mente han. folkesuverentetsprinsippet. folket bestpr av frie individer med visse naturgitte rettigheter. bla liv frihet, eiendom og ytringsfrihet

Statens oppsigelse av samfunnskontrakten - Riksavise

Samfunnskontrakt: borgeren skal gi fra seg litt av sin frihet så i gjengeld staten skal holde trygghet i samfunnet. -Locke mente at man kunne samle masse eiendom og gjøre hva man ville med sin eiendom,-det kan man ikke gjøre i dag. 10 Hva menes med produktiviteten i jordbruket. Høy produktivitet i jordbruket; Høy produktivitet i jordbruket.Publisert . Av Inger Johanne Sæterbakk, hva som påvirker produktivitetsutviklingen og peker på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten

Engelsk filosofen John Locke skrev sine verk på slutten av 1600 tallet. Han ble ledestjernen og inspirasjonskilden Jean Jacques Rousseau tok utgangspunkt i Locke`s ideer om Samfunnskontrakt og folkesuverenitet Locke mente at: individene i en stat skulle gi fra seg retten til å styre til myndighetene Forholdet mellom enkeltmenneske og statsmakt var noko opplysningsfilosofane Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jacques Rousseau var opptatt av. Dei meinte at danninga av statsmakter var basert på ein samfunnskontrakt, der enkeltmenneska gav vekk sin fridom til ein felles statsmakt for å få eit ordna samfunn, og at ein kunne ha ei framstilling om korleis samfunnet skulle vera Hovudavtalen er nemleg ei samfunnskontrakt, ein samfunnsinnretning med røter tilbake til 1600-talsfilosofar som Thomas Hobbes og John Locke. Hjå desse betyr ei samfunnskontrakt at menneska inngår ei kontrakt seg i mellom, der dei gir frå seg visse individuelle rettar for å skapa kollektive gode

Stikkord: locke Hvorfor nei til EØÆsj? 13. oktober 2013 pwwilmo Legg igjen en kommentar. Norge har hatt flere EU-avstemninger, og hver gang dette spørsmålet har blitt løftet til Norges befolkning, har svaret vært «nei». Likevel valgte den daværende regjeringen å melde Norge inn i EØS, uten det norske folks samtykke Hva mente john locke. John Locke (født 29. august 1632 i Wrington ved Bristol i England, død 28. oktober 1704 i Oates i Essex) var en engelsk filosof og lege.Innenfor epistemologien er Locke ansett som den første av de britiske empiristene.I forbindelse med samfunnskontraktteorien utviklet han et alternativ til Thomas Hobbes' naturtilstand og hevdet at staten bare var legitim om den.

Naturtilstand - Wikipedi

 1. Opplysningsfilosofene Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jaques Rousseau var alle opptatt av forholdet mellom enkeltmennesker og statsmakt, og at mennesker av ulike grunner bestreber seg på felles løsninger. En sentral tankekonstruksjon om forholdet mellom borgerne og mellom borgerne og staten var ideen om en samfunnskontrakt,.
 2. d map by Nicolaj Nielsen. Create your own collaborative
 3. Start studying EXPHIL - Filosofi for samfunnsvitere (kap. 7-10). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. Politisk filosofi er den delen av filosofien som beskjeftiger seg med samfunnet. Det ligger en filosofisk anskuelse bak de fleste politiske partier og hos de fleste personer som er opptatt av politikk, - en teori om hva menneskets rettferdighet er
 5. *samfunnskontrakt mellom folket og de som styrer *makten utgått av folket, men kunne overføres til en fyrste. John Locke *folkevalgt forsamling som øverste myndighet *lovgivende forsamling *retten til opprør *alt dette kalles folkesuverenitetsprinsippet *Locke grunnla den politiske liberalismen - staten skulle sikre den enkeltes frihe
 6. (ii) For den kontraktteoretiske tenkningen som både Hobbes, Locke, Rousseau og Kant tilhører, betyr det bl.a. at individet går forut (i en metodologisk forstand i alle fall) for staten/det politiske styret (jf. overgangen fra en tenkt naturtilstand til dannelsen av staten gjennom en såkalt samfunnskontrakt)

Møtet ble også i kveld arrangert som et nettmøte ved hjelp av Zoom med 16 medlemmer og tre. Nevn 3 ting komiteen som arbeidet med grunnloven foreslo? selvstendigpartiet : norg John Rawls - Coggle Diagram: John Rawls (Uvitenhetens slør, Kontraktsteori, Valget av fordelingsprinsipp, Grunnleggende problemstilling: Hvordan er det mulig å leve sivilisert sammen under moderne kultur- og samfunnsforhold?, Liberal tenker (Kant og Locke som forbilder) Enevelde, eller det absolutte monarki, er en politisk doktrine der ubegrenset, sentralisert makt og absolutt suverenitet er gitt til en monark.Monarkens makt er altså ikke begrenset av noen annen makt, slik filosofen John Locke skulle komme til å gå inn for. Ludvig den 14., som styrte Frankrike fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1700-tallet uttrykte det slik: «L'état, c'est moi. • Forfattere - Hobbes, Locke, Roussau mfl. •Hva er sammenhengen? • De samme forfattere skrev gjerne om alminnelig kontraktsrett og samfunnskontrakt • Samfunnskontrakten som analogi fra alminnelig kontraktsrett (fra kontrakter mellom private til kontrakter mellom stat og borgere John Locke (1632-1704) var en sentral engelsk tenker på siste del av 1600-tallet. Blant idehistorikere er hans mest kjente verk An Essay Concerning Human Understanding og A Letter Concerning Toleration.Den mest betydningsfulle boken hans er imidlertid Two Treatises of Government, og da spesielt den andre boken.I denne presenterer han sin naturrettsteori, inkludert teorien om rett til opprør

Her var alle individ opphavleg frie og like, og dei vart samde om å danna ein stat ved å laga ein «samfunnskontrakt» som grunnlag for all utøving av statsmakt. Tanken om at makta skulle liggja hjå folket, stod i kontrast til ideen om fyrstesuvereniteten - at fyrsten hadde makta si frå Gud åleine og berre stod til ansvar for Gud Rousseau frihet. Jean-Jacques Rousseau (født 28. juni 1712 i Genève i Sveits, død 2. juli 1778 i Paris i Frankrike) var en sveitsisk-fransk filosof, forfatter og musiker fra opplysningstiden.Han kom i opposisjon til samtidens tendens til flatbunnet fornuftsdyrking og framsto som naturens og følelsens apostel.Han ble dermed en viktig impulsgiver for romantikken Rousseau flyttet som 20.

ytringsfrihet - Store norske leksiko

Historisk. Historisk har filosofer som Thomas Hobbes og John Locke stått mot hverandre. Hobbes var, under inntrykk av krigens gru, tilhenger av et totalitært. Hobbes mener at skillet mellom rett og urett betinger lover og myndigheter. anerkjenner han en fare for frihet, liv og eiendom i en slik naturtilstand,. frihet - Store norske leksikon - sn Tirsdag 21.03.17 Helge Høibraaten: Naturtilstanden. Hobbes, Locke, Rousseau og Kant snakker alle i sine samfunnsteorier om naturtilstanden. Fra og med Hegel og Marx og senere sosialantropologien..

Thomas Hobbes - Store norske leksiko

I løpet av 1600- og 1700-tallet vokste det frem en gruppe utdannede mennesker i Europas byer, særlig i England og Frankrike, som krevde at herskernes bidro til å opplyse befolkningen. De mente at.. Det var kontraktsteoretikerne Hobbes, Locke og Rousseau som tidlig . 3 beskrev en samfunnskontrakt hvor makten utgår fra folket. Folkesuverenitetsprinsippet har vært sentral i utformingen av blant annet den franske og den amerikanske grunnloven.

Engelsk filosof som stod bak samfunnskontrakt-teorien med boken Leviathan John Locke. Engelsk filosof og empirist som skrev A Treatise of Human Nature David Hume. Opplysningstidstenker som skrev bl.a. Samfunnskontrakten til fordel for folkesuverenitet. Jean-Jacques Rousseau Locke (1632 -1704) var til å begynne med mer interessert i litteratur og naturfag enn filosofi, hans interesse for filosofi ble ikke vekket før han kom over Descartes' verker.. Man kan si at Lockes filosofi på overflaten ser ut som om den er sterkt forkjellig fra Descartes', men dersom man går litt nøyere inn på den, viser det seg at det er store likhetspunkte Derfor må i følge Rousseau menneskene leve i små stater der de inngikk en samfunnskontrakt, hvor alle skulle respektere allmennviljen, vise solidaritet og ha et kollektiv ansvar. Sentralt i hans tanker er allmennviljen, som representerer noe ubestemmelig folkets egentlige vilje Ellers synes jeg jo Engels og Marx sin teori om arverett som årsak bak monogami er litt festlig. Den peker jo ikke på religiøse forklaringer slik Gitte89 tenker kan være bakenforliggende, men mer eiendomsrett osv ala typisk filosofiteori. En slags privat/seksuell variant av Hobbes/Locke/Rosseau sin samfunnskontrakt eller noe :gjeiper Enevelde, eller det absolutte monarki, er en politisk doktrine der ubegrenset, sentralisert makt og absolutt suverenitet er gitt til en monark. Monarkens makt er altså ikke begrenset av noen annen makt, slik filosofen John Locke skulle komme til å gå inn for. Ludvig den 14., som styrte Frankrike fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1700-tallet uttrykte det slik: «L'état, c'est. Hobbes' liv 2.Hobbes: samfunnskontrakt og fred Lockes liv - og et lite innblikk i engelsk politikk i 1670- og 1680-årene 3.Locke: maktfordeling og rettigheter Pensumsammendrag Kapittel 13. Det nye verdensbilde 1.Fra Aristoteles til Copernicus 2.Copernicus:.

 • Keywords.
 • Assistert retur.
 • Grippaler infekt wie lange ansteckend.
 • Livorno.
 • Mietkauf marchtrenk.
 • Zinsentwicklung hypotheken prognose.
 • Purpura schönlein henoch spezialklinik.
 • 26 north stavanger meny.
 • Otto gewinnspiel 2018 gewinner.
 • Villa i malaga.
 • Jula weber.
 • Camping molde.
 • Asiaten kryssord.
 • Daimler wiki.
 • Flugzeugabsturz ägypten 2015 ursache.
 • Motivasjon til å leve.
 • 652 bgb dejure.
 • Lage duftposer.
 • Mac wake up alarm clock.
 • Hva er et idiom.
 • Enamorados significado.
 • Eksponert synonym.
 • Was versteht man unter palliativmedizin.
 • Kramper hos hund.
 • Netthandel i norge.
 • Temgesic lar.
 • Soltimer trondheim.
 • Hannover 78 rugby spielplan.
 • Movember donation.
 • Kråkeklubben vinter.
 • Bøker.
 • De grunnleggende ferdighetene i de praktisk estetiske fagene.
 • Wohnung mieten hannover 1 zimmer.
 • Hafslund rabatt tusenfryd.
 • Nasenbein ultraschall trisomie.
 • Sveriges snyggaste män 2016.
 • Kommer ikke overens med svigerfamilien.
 • Domstol engelsk.
 • Hormonell gravid.
 • Aktiviteter for barn ute.
 • Prinz schnaps edeka.